Befejeződött három önkormányzati társaság ellenőrzése

2018-07-03 10:00:00   |   Feltöltötte: Lengyel Viktor

Az Állami Számvevőszék befejezte a szentlőrinci Lőrinc-Med Közhasznú Nonprofit Kft., a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. és a zalakarosi Gránit Gyógyfürdő Zrt. 2013-2016 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy vagyongazdálkodás egyik társaságnál sem felelt meg a törvényi előírásoknak. Közzétételi kötelezettségét egyedül a Gránit Gyógyfürdő Zrt. teljesítette, a Lőrinc-Med Kft. és a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ nem biztosította gazdálkodása átláthatóságát.

Az Állami Számvevőszék kiemelt célja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodásában rejlő pénzügyi kockázatok feltárásával, az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatások és ingyenes vagyonjuttatások, valamint az államháztartáson kívül működő feladatellátó rendszerek ellenőrzéseivel hozzájáruljon ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívül működő szervezetek is átlátható, rendezett módon használják fel. Az ÁSZ ezért ütemezetten ellenőrzi az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdálkodó szervezeteket, melynek keretében a szentlőrinci Lőrinc-Med Közhasznú Nonprofit Kft., a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. és a zalakarosi Gránit Gyógyfürdő Zrt. ellenőrzésére is sor került.

 

 Befejeződött három önkormányzati társaság ellenőrzése

 

A Lőrinc-Med Közhasznú Nonprofit Kft. ellenőrzése

 

A társaságot 2009-ben Szentlőrinc Város Önkormányzat és további 22 kistérségi önkormányzat alapította a település és a kistérség közigazgatási területén élők egészségügyi alap- és szakorvosi ellátásának biztosítása érdekében – nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül. Az önkormányzat 96,0%-os minősített többségi befolyást biztosító tulajdonrésze és a társaság tulajdonosi szerkezete az ellenőrzött időszakban nem változott.


Szentlőrinc Város Önkormányzat a tulajdonosi joggyakorlás kereteit nem a jogszabályoknak megfelelően alakította ki és a tulajdonosi jogokat nem gyakorolta szabályszerűen a Lőrinc-Med Kft. felett.

 

Befejeződött három önkormányzati társaság ellenőrzése


A Lőrinc-Med Kft. szabályzatai nem feleltek meg a törvényi előírásoknak. Ennek következtében a bevételek, ráfordítások, az értékcsökkenés elszámolása és a vagyon nyilvántartása nem volt szabályszerű. A törvényben foglaltak ellenére nem leltároztak mennyiségi felvétellel, és a számviteli beszámoló mérlegtételeit nem támasztották alá leltárral. A hiányosságok miatt nem érvényesült a valódiság számviteli alapelve. A társaság beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette, azonban a jogszabályi kötelezettség ellenére nem tette közzé közérdekű és közérdekből nyilvános adatait.


Az Állami Számvevőszék a jelentésben foglalt megállapítások alapján a Lőrinc-Med Kft. ügyvezetőjének kilenc, Szentlőrinc Város Önkormányzat polgármesterének két javaslatot fogalmazott meg, melyekre az érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

 

A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ ellenőrzése

 

A társaságot Jánoshalma Városi Önkormányzat és öt település önkormányzata 2008-ban hozta létre. A társaság a Bács-Kiskun megyei Jánoshalmi Kistérség tagtelepülésein élő mintegy 22 ezer fős lakosság számára biztosította az egészségmegőrzési, betegségmegelőzési, gyógyító- és egészségügyi rehabilitációs tevékenységet. A társaság az ellenőrzött időszakban kormányzati szektorba besorolt gazdasági társaságnak minősült, gazdálkodásában nem voltak a kormányzati szektor hiányára befolyással bíró elemek. Kezelésbe vett vagyonnal nem rendelkezett.


Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy a társaság gazdálkodása, vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű. A társaság az éves beszámolók mérlegtételeit leltárral nem támasztotta alá, valamint a kiegészítő mellékletek nem feleltek meg a törvényi előírásoknak. A társaság felügyelőbizottsága az egyszerűsített éves beszámolókat elfogadásra javasolta. A társaságnál az értékcsökkenési leírások elszámolása nem a jogszabályban és a belső szabályzatban előírtak szerint történt. Mindezek alapján a gazdálkodás, vagyongazdálkodás elszámoltathatóságát nem biztosították.

 

Befejeződött három önkormányzati társaság ellenőrzése


A társaság a törvényben előírt kötelezettségét a közérdekű adatok közzétételére, valamint kormányzati szektorba sorolt szervezetként az előírt adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozóan nem teljesítette, ezért gazdálkodása nem volt átlátható.


A társaságnak 2013-2016. években adósságot keletkeztető ügylete nem volt, így az államadósságot nem növelte.


A megállapítások alapján az Állami Számvevőszék Jánoshalma Városi Önkormányzat polgármesterének egy javaslatot, a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének kilenc javaslatot fogalmazott meg, amelyre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

 

A Gránit Gyógyfürdő Zrt. ellenőrzése

 

Zalakaros Város Önkormányzata a 1992. július 1-jén alakult Gránit Gyógyfürdő Zrt.-ben – melynek fő tevékenysége a fizikai közérzetet javító szolgáltatás volt – 97,3%-os többségi tulajdonnal rendelkezett. A társaság jegyzett tőkéje az ellenőrzött időszak elején mintegy 690 millió Ft volt, amely 2016 végéig megközelítőleg 740 millió Ft-ra emelkedett. A Gránit Gyógyfürdő Zrt. az ellenőrzött időszakban közfeladatot nem látott el, vagyonkezelésbe vett vagyona nem volt, tevékenységét a saját vagyonával látta el. A társaság tulajdonosi részesedéssel más gazdasági társaságban nem rendelkezett, és nem minősült kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek.


Zalakaros Város Önkormányzata a 2013-2016. években a többségi tulajdonában álló Gránit Gyógyfürdő Zrt. tekintetében a tulajdonosi joggyakorlás kereteit szabályszerűen alakította ki, és tulajdonosi jogait szabályszerűen gyakorolta. A közgyűlés az éves beszámolók elfogadásáról a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló írásbeli jelentései alapján döntött, a javadalmazási szabályzatot megalkotta.

 

Befejeződött három önkormányzati társaság ellenőrzése


A társaság gazdálkodásának szabályozottsága megfelelt a jogszabályi előírásoknak. A számviteli politika keretében elkészítendő valamennyi szabályzatot elkészítette, azok megfeleltek a jogszabályi előírásoknak. A működés átláthatósága biztosított volt, a jogszabályokban előírt közzétételi kötelezettségét teljesítette. A fizikai közérzetet javító szolgáltatások díjának megállapítása szabályszerű volt az ellenőrzött időszakban. A társaság bevételeinek és ráfordításainak elszámolása a személyi jellegű ráfordítások elszámolása alátámasztottságának kivételével szabályszerű volt.


A vagyongazdálkodás nem volt szabályszerű, mivel a társaság az éves beszámolóit nem támasztotta alá teljes körűen a számvitelről szóló törvényben előírtaknak megfelelő leltárakkal. A társaság a jogszabályi előírás ellenére nem végzett leltározást az immateriális javak és tárgyi eszközök esetében.


A megállapítások alapján az ÁSZ a társaság vezérigazgatójának három javaslatot tett, melyre az érintettnek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteni.

 

Dr. Nagy Imre

Pető Krisztina

Dr. Horváth Margit

felügyeleti vezetők

 

Lengyel Viktor

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály