Befejeződött három önkormányzati társaság ellenőrzése

2018-06-12 10:00:00   |   Feltöltötte: Lengyel Viktor

Az Állami Számvevőszék befejezte az AKTV Algyői Kábeltelevízió Üzemeltető Kft., a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2013 és 2016 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a három közül egyedül az algyői társaság gazdálkodása volt szabályozott, bár 2016-ra a Kertvárosi Kft. szabályozottsága is javult. Egyik társaság vagyongazdálkodása sem volt szabályszerű, és nem biztosították gazdálkodásuk átláthatóságát sem.

Az Állami Számvevőszék kiemelt célja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodásában rejlő pénzügyi kockázatok feltárásával, az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatások és ingyenes vagyonjuttatások, valamint az államháztartáson kívül működő feladatellátó rendszerek ellenőrzéseivel hozzájáruljon ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívül működő szervezetek is átlátható, rendezett módon használják fel. Az ÁSZ ezért ütemezetten ellenőrzi az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdálkodó szervezeteket, melynek keretében sor került az AKTV Algyői Kábeltelevízió Üzemeltető Kft., a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. ellenőrzésére is.

 

Befejeződött három önkormányzati társaság ellenőrzése

 

Az AKTV Algyői Kábeltelevízió Üzemeltető Kft. ellenőrzése

 

Az AKTV Kft. Algyő Nagyközség Önkormányzat kizárólagos tulajdonában állt. Az AKTV Kft. közfeladatot nem látott el, feladata a helyi kábeltelevíziós hálózat üzemeltetése, valamint internet és telefonszolgáltatás nyújtása volt. Az AKTV Kft. saját tulajdonú vagyontárgyaival gazdálkodott, működését saját forrásból biztosította, más gazdasági társaságban tulajdoni részesedéssel nem rendelkezett, valamint nem minősült kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek.


Az ellenőrzés megállapította, hogy Algyő Nagyközség Önkormányzat a tulajdonosi jogokat az AKTV Kft. felett szabályszerűen gyakorolta. Az alapító a felügyelő bizottság és a könyvvizsgálói jelentések birtokában határozatban fogadta el a társaság egyszerűsített éves beszámolóit, valamint szabályszerűen döntött az eredmény felosztásáról.
Az AKTV Kft. szabályozott volt. A társaság a jogszabályban előírt számviteli szabályzatokkal rendelkezett, azonban a számviteli politikát a jogszabályi változás ellenére nem módosította.


A gazdálkodása, vagyongazdálkodási tevékenysége nem volt szabályszerű. Az AKTV Kft. egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit leltárral nem támasztotta alá, így azok nem mutattak megbízható és valós képet a vagyoni és pénzügyi helyzetről. A társaság a mennyiségben nyilvántartott eszközök esetében a mennyiségi felvétellel történő leltározást elvégezte, azonban – a készletek kivételével – a leltár nem tartalmazta a mérleg fordulónapján meglévő eszközeinek a jogszabályban előírtak szerinti értékét.

 

Befejeződött három önkormányzati társaság ellenőrzése


A társaságnál az értékcsökkenési leírás, valamint a vagyonnyilvántartás nem volt szabályszerű, mert a törvényi előírás ellenére az eszközök üzembe helyezését nem dokumentálták hitelt érdemlő módon. A személyi jellegű ráfordítások elszámolása nem volt szabályszerű, mert az elszámolást nem támasztotta alá számviteli bizonylat. A bevételek, az anyagjellegű ráfordítások, valamint az egyéb, a rendkívüli és a pénzügyi műveletek ráfordításainak elszámolása szabályszerű volt.


A megállapítások alapján az ÁSZ Algyő Nagyközség Önkormányzat polgármesterének egy javaslatot, az AKTV Algyői Kábeltelevízió Üzemeltető Kft. ügyvezetőjének három javaslatot fogalmazott meg, amelyekre az érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

 

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. ellenőrzése

 

A Kertvárosi Kft. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 100%-os tulajdonában állt. Az önkormányzat a közfeladat ellátásra közszolgáltatási szerződést kötött a társasággal ingatlanok (uszodák) működtetésére, üzemeltetésére. A társaság a tevékenységét az önkormányzattól üzemeltetésre átvett és saját eszközökkel látta el. A társaság nem tartozott a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek közé.


Az ellenőrzés megállapította, hogy Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a tulajdonosi joggyakorlás kereteit kialakította, szabályozta a társaság feladatellátását és rendszeres beszámolási kötelezettségeket írt elő a társaság részére. Az év végi beszámolókat szabályszerűen megtárgyalta és elfogadta. Az önkormányzat tulajdonosi joggyakorlása szabályszerű volt.

 

Befejeződött három önkormányzati társaság ellenőrzése


A Kertvárosi Kft. 2013 és 2015 között nem rendelkezett az előírt számviteli szabályzatokkal, ezáltal nem biztosította a szabályszerű működést, számviteli elszámolásokat. 2016-ban a társaság elkészítette a szabályzatait, amelyek a számlarend kivételével szabályszerűek voltak.


A társaság vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű, nem biztosította a vagyon védelmét, megőrzését. A társaság a számviteli beszámolóiban szereplő mérleg adatokat nem támasztotta alá leltárral, ezáltal nem volt biztosított a mérlegben szereplő eszköz és forrás értékek valódiságának alátámasztása. A társaság bevételeinek, ráfordításainak elszámolása nem volt szabályszerű, mivel a jogszabályban előírt számviteli szabályzatok hiánya miatt a számviteli elszámolások, nyilvántartások szabályszerűsége nem volt biztosított, valamint a bevételek, ráfordítások könyvviteli elszámolását nem támasztotta alá a társaság számviteli bizonylattal.


A Kertvárosi Kft. a tulajdonosi joggyakorló által előírt rendszeres beszámolási kötelezettségeket teljesítette. A társaság a jogszabályban foglaltak ellenére a közérdekű adatok közzétételére vonatkozó kötelezettségét nem teljesítette, ezáltal nem biztosította a gazdálkodásának, működésének az átláthatóságát.


A megállapítások alapján az ÁSZ a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. ügyvezetőjének hat javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

 

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. ellenőrzése

 

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 100 %-os tulajdonában állt. A társaság fő tevékenysége az ingatlankezelés volt, emellett közfeladatként végezte a piacok és őrzött parkolók üzemeltetését, a kerületi nevelési és egészségügyi intézmények karbantartását, felújítását, az ifjúsági és sport feladatok ellátását, a szabadidős és közművelődési tevékenységek szervezését, a közfoglalkoztatás szervezését, illetve más városüzemeltetési feladatokat. A feladatellátáshoz az önkormányzat ingatlanokat adott vagyonkezelésbe a társaság részére. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2013. június 28-ától kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek minősült.


Az ellenőrzés megállapította, hogy Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata kialakította a tulajdonosi joggyakorlás kereteit, szabályozta a társaság feladatellátását és rendszeres elszámolási kötelezettségeket írt elő a részére. A társaság beszámolóit szabályszerűen megtárgyalta és elfogadta, a tulajdonosi joggyakorlása szabályszerű volt.

 

Befejeződött három önkormányzati társaság ellenőrzése


A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. számviteli szabályzatai nem voltak szabályszerűek, ezáltal nem biztosították a szabályszerű működés kereteit. A társaság a jogszabályban foglaltak ellenére nem rendelkezett önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzattal, továbbá pénzkezelési szabályzattal.


A társaság a személyi jellegű ráfordítások kivételével a ráfordításokat és a bevételeket szabályszerűen számolta el. Éves számviteli beszámolói a vagyonkezelésbe vett vagyont nem tartalmazták, így a vagyoni helyzetről, annak változásáról a beszámoló nem mutatott megbízható és valós képet. A vagyonkezelt eszközökkel kapcsolatos bevételek, költségek, ráfordítások elkülönített nyilvántartásának hiánya miatt a társaság vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű.


A társaság a jogszabályban előírt közérdekű adatait közzétette, kialakította a tevékenységének nyomon követési rendszerét, ez alapján biztosította működésének, gazdálkodásának átláthatóságát. Jogszabályban előírt a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségeit nem teljesítette.


A megállapítások alapján az ÁSZ Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata polgármesterének egy javaslatot, a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának hat javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

 

Makkai Mária

felügyeleti vezető

 

Lengyel Viktor

Kommunikációs és kapcsolattartási Osztály