Véget ért négy állami társaság ellenőrzése

2018-09-12 10:00   |   Feltöltötte:

Az Állami Számvevőszék befejezte a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt., a Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft., a Regionális Fejlesztési Holding Zrt. és a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. 2013-2016 közötti gazdálkodásának és vagyongazdálkodásának ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt., a Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft., a Regionális Fejlesztési Holding Zrt. szabályozottsága, pénzügyi-számviteli és vagyongazdálkodása szabályszerű volt, azonban a Forum Hungaricum Nonprofit Kft.-nál ugyanezek nem feleltek meg a törvényi előírásoknak.

Az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek a nemzeti vagyon részét képezik, ellenőrzésük kiemelten fontos a nemzeti vagyon megőrzése, megóvása érdekében. Az Állami Számvevőszék az ellenőrzéseivel hozzájárul a közpénzek szabályos, átlátható, elszámoltatható és eredményes felhasználásához. Az ÁSZ ezért ütemezetten végzi az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek ellenőrzését, melynek keretében sor került a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt., a Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft., a Regionális Fejlesztési Holding Zrt. és a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. ellenőrzésére.

 

Véget ért négy állami társaság ellenőrzése

 

A BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. ellenőrzése

 

A társaság jogelődjét 2000. március 27-én 600 millió Ft alaptőkével, 100%-os állami részesedéssel a Belügyminisztérium alapította, Belügyminisztérium Beruházási és Közbeszerzési Részvénytársaság néven. A társaság elnevezése 2007. október 1-től BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-re módosult. A társaság – mint részesedés – feletti tulajdonosi jogokat 2014. november 19-ig az MNV Zrt. gyakorolta, majd a tulajdonosi jogok gyakorlását 2014. november 20-tól megállapodás keretében átadta az NFM részére. A társaság közfeladatot látott el, mivel tevékenységének részeként gondoskodott a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú sportlétesítmények fenntartásától, fejlesztéséről és rendeltetésszerű hasznosításáról. A társaság által kezelt állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorló az ellenőrzött időszak egészében az MNV Zrt. volt. A társaság mintegy 3,1 milliárd Ft jegyzett tőkéjét az NFM 2016-ban 3 milliárd 430 millió Ft-ra emelte. A társaság 2013. és 2014. években kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek minősült.

 

Véget ért négy állami társaság ellenőrzése


A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2013. évi és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. évi társaság feletti tulajdonosi joggyakorlása szabályszerű volt. A társaság üzleti terveit a tulajdonosi joggyakorlók jóváhagyták, a számviteli beszámolókat a jogszabályi előírásoknak megfelelően fogadták el. A társaságot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium monitoring rendszerén keresztül beszámoltatta. Az MNV Zrt. vagyonkezelt eszközök feletti tulajdonosi joggyakorlása szabályszerű volt. A BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. a vagyongazdálkodás feltételeit belső szabályzataiban szabályszerűen kialakította.


A társaság bevételeinek, anyagjellegű és egyéb ráfordításainak elszámolása szabályszerű volt. Vagyongazdálkodása szabályszerű volt, a vagyon nyilvántartása és az értékcsökkenés elszámolása a jogszabályi előírásoknak megfelelt. A beszámolók mérlegtételeit a jogszabályi előírásoknak megfelelően leltárral alátámasztották. A számviteli beszámolóit a jogszabálynak megfelelően elkészítette és közzétette. A társaság a tulajdonosi joggyakorlók által előírt adatszolgáltatási kötelezettségét az alapító okirat, az alapszabály és a tulajdonosi joggyakorló előírásainak megfelelő gyakorisággal és tartalommal teljesítette. A társaság a közérdekű adatait közzétette, ezáltal biztosította az átláthatóságot. A társaság kormányzati szektorba sorolt szervezetként adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött.


Az ellenőrzés megállapításai alapján az Állami Számvevőszék a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. vezérigazgatójának nem fogalmazott meg javaslatot.

 

A Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft. ellenőrzése

 

A Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító NKft-t a Magyar Állam nevében eljáró MNV Zrt. alapította 2015. május 14-én, 100%-os állami tulajdonként. A tulajdonosi jogok gyakorlója az MNV Zrt. volt. A társaság alapításának célja volt, hogy a 2017. évben Budapesten és Balatonfüreden megrendezett úszó-, vízilabda-, műugró, műúszó és nyíltvízi világbajnokság lebonyolítását biztosítsa, a professzionális, magas színvonalú előkészítői, szervezői, és lebonyolítói feladatokat ellássa. A társaság tevékenysége a Világbajnokság megvalósításához szükséges beruházási, felújítási- és létesítményfejlesztési tevékenység tekintetében közfeladatnak minősült.


A Bp2017 NKft. alapításkori jegyzett tőkéje 3 millió Ft volt, amely az ellenőrzött időszakban nem változott. A társaság bevétele 2016-ban a Világbajnokság lebonyolításához kapcsolódó jogdíjakból és támogatásokból származott. A társaság az ellenőrzött időszakban vagyonkezelésbe vett vagyonnal nem rendelkezett, a tevékenységét saját vagyonával látta el. A társaság nem volt kormányzati szektorba sorolt szervezet. A társaság 2016-ban mintegy 432 millió Ft árbevételt realizált, adózott eredménye nulla, a foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 35 fő volt. A társaság az ellenőrzött időszakban önköltségszámítási szabályzat készítésére nem volt kötelezett.

 

Véget ért négy állami társaság ellenőrzése


Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása szabályszerű volt. A társaságot monitoring rendszerén keresztül beszámoltatta, belső ellenőrzés keretében 2016. évben ellenőrizte. A Bp2017 NKft. a szabályszerű vagyongazdálkodás feltételeit belső szabályzataiban szabályszerűen kialakította.


A társaság bevételeinek, anyagjellegű és egyéb ráfordításainak elszámolása szabályszerű volt. Vagyongazdálkodása szintén szabályszerű volt, az eszközök és források értékét a számviteli beszámolók mérlegében a jogszabályi előírásnak megfelelően leltárral alátámasztotta. Vagyonnyilvántartása és a tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása megfelelt a jogszabályi előírásoknak. A társaság a tulajdonosi joggyakorló által előírt adatszolgáltatási kötelezettségét negyedévente, az alapító okirat és a tulajdonosi joggyakorló előírásainak megfelelő gyakorisággal és tartalommal teljesítette. Az éves beszámolókat a jogszabálynak megfelelően elkészítette és közzétette. A társaság a közérdekű adatait 2016. évre vonatkozóan nem tette közzé, ezáltal nem biztosította az átláthatóságot.


Az ellenőrzés megállapításai alapján az Állami Számvevőszék a Bp2017 NKft. ügyvezetőjének két javaslatot fogalmazott meg, amelyek alapján 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

 

A Regionális Fejlesztési Holding Zrt. ellenőrzése

 

A Regionális Fejlesztési Holding Zrt. 2000. március 1-jén alakult. Tulajdonosa 100%-ban a magyar állam; a tulajdonosi jogokat 2010. július 8-tól az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. gyakorolta. A társaság törzstőkéje – 17 milliárd 542 millió Ft – az ellenőrzött időszakban nem változott. A társaság fő tevékenysége üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás, ennek keretében a térségi gazdaságfejlesztés, szerkezetváltás és versenyképesség elősegítése volt. A társaság tőkebefektetéssel és fejlesztési hitelek kihelyezésével, rövid- és középlejáratú finanszírozási konstrukciókkal – elsősorban magántőkét kiegészítő társfinanszírozóként – vállalt részt projektek indításában, fejlesztések kivitelezésében, valamint támogatta a fejlesztési tárgyú pályázatok elkészítését is. Az MFB Zrt. döntése alapján a társaságnak 2015-től készülnie kellett a tevékenysége megszüntetésére, amelyre az ellenőrzött időszakban nem került sor.

 

Véget ért négy állami társaság ellenőrzése


A 2015. és 2016. év során a társaság tevékenysége a folyamatban lévő ügyek pénzügyi elszámolásaival kapcsolatos feladatokra, a portfólió tisztítására és a vagyonelemek értékesítésére korlátozódott. A foglalkoztatottak létszáma és a leányvállalatok száma csökkent. A társaság közfeladatot nem látott el, közvetlen állami támogatásban nem részesült. A társaság az ellenőrzött időszak egészében kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet volt. A társaságnak az ellenőrzött időszakban nem volt adósságot keletkeztető ügylete. A társaság vagyonkezelt vagyonnal nem rendelkezett, kizárólag saját vagyonával gazdálkodott.


Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. a jogszabályi előírásokat betartva három tagú felügyelőbizottságot hozott létre, az éves beszámolókat szabályszerűen fogadta el, valamint szabályszerűen megalkotta a vezető tisztségviselők javadalmazásának szabályzatát. A Regionális Fejlesztési Holding Zrt. rendelkezett számviteli politikával és az annak keretében elkészítendő számviteli szabályzatokkal. A bevételek és ráfordítások elszámolása szabályszerű volt. A Regionális Fejlesztési Holding Zrt. vagyongazdálkodása szabályszerű volt, az éves beszámolók mérlegtételeit leltárral alátámasztották. A társaság közzétételi kötelezettségeit teljesítette, azonban a felügyelőbizottságra vonatkozó adatok közzétételéről nem gondoskodott.


Az ellenőrzés megállapításai alapján az Állami Számvevőszék a Regionális Fejlesztési Holding Zrt. vezérigazgatójának két javaslatot fogalmazott meg, amelyek alapján 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

 

A Forum Hungaricum Nonprofit Kft. ellenőrzése

 

A társaság feletti tulajdonosi jogokat 2014. június 5-ig a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, majd névváltozást követően 2014. október 31-ig az Igazságügyi Minisztérium, ezt követően a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolta. A társaság feladata a budapesti Erzsébet téren létrehozandó design központ szakmai feladatainak folyamatos összeállítása, a beruházáshoz kapcsolódóan a szakmai elvárások meghatározásában való közreműködés, majd a beruházás befejezését követően az ingatlan üzemeltetése volt. Az Erzsébet téren létrejött Erzsébet téri Kulturális Központ és Park 2013. szeptemberéig állt a társaság üzemeltetésében. A Design Terminállal kapcsolatos szakmai feladatokat és azzal összefüggésben a Magyar Formatervezési Tanáccsal való szakmai együttműködési feladatokat a 2013. év végéig látta el. A társaságnak kormányrendeletekben előírt közfeladatokhoz kapcsolódóan közreműködési kötelezettsége volt 2015-ig az országkép-stratégia kialakításában, valamint ezzel összefüggésben az ország márka képhez kapcsolódó intézményi koordinációban, a kreatív alkotóelemek kialakításának, alkalmazásának és fejlesztésének ösztönzésében, továbbá a formatervezési tevékenységgel összefüggésben programok, kiállítások, más rendezvények szervezésében, ismeretterjesztésben, a kultúra fejlesztésében. A társaság az ellenőrzött időszak egészében kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet volt.