Termálfürdőket ellenőrzött az ÁSZ

2018-06-12 10:00:00   |   Feltöltötte: Lengyel Viktor

Az Állami Számvevőszék befejezte az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Üzemeltető és Szolgáltató Zrt. és a Leányfalu Termálfürdő Kft. 2013 és 2016 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy míg az agárdi fürdő felett a tulajdonos önkormányzat szabályszerűen gyakorolta tulajdonosi jogait, addig a leányfalui fürdő felett nem volt szabályszerű a joggyakorlás. Az agárdi fürdőnél a társaság működésének szabályozottsága, gazdálkodása, vagyongazdálkodása is megfelelt az előírásoknak, azonban a Leányfalu Termálfürdő Kft.-nél ezek egyike sem volt szabályszerű.

Az Állami Számvevőszék kiemelt célja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodásában rejlő pénzügyi kockázatok feltárásával, az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatások és ingyenes vagyonjuttatások, valamint az államháztartáson kívül működő feladatellátó rendszerek ellenőrzéseivel hozzájáruljon ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívül működő szervezetek is átlátható, rendezett módon használják fel. Az ÁSZ ezért ütemezetten ellenőrzi az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdálkodó szervezeteket, melynek keretében sor került az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Üzemeltető és Szolgáltató Zrt. és a Leányfalu Termálfürdő Kft. ellenőrzésére is.

 

Befejeződött három önkormányzati társaság ellenőrzése

 

Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Üzemeltető és Szolgáltató Zrt. ellenőrzése

 

Gárdony Város önkormányzata három gazdasági társaságban, köztük az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt.-ben rendelkezett 100 százalékos tulajdoni hányaddal. A társaság 2000. december 12-én alakult, fő tevékenysége fizikai közérzetjavító szolgáltatás volt. A társaság tulajdonosi szerkezetében az ellenőrzött időszakban változás nem történt. Jegyzett tőkéje 101,6 millió Ft volt, az ellenőrzött időszakban nem változott. A társaság közfeladatot nem látott el, vagyonkezelésbe vett vagyona nem volt, tevékenységét a saját vagyonával látta el. 2013-2014. között 14 százalékos, 2015-2016. között 24 százalékos részesedéssel rendelkezett a Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft.-ben. A társaság nem minősült kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek.


Az önkormányzat 2013-2016. között a kizárólagos tulajdonában álló Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Üzemeltető és Szolgáltató Zrt. tekintetében a tulajdonosi joggyakorlás kereteit szabályszerűen alakította ki, és a tulajdonosi jogait szabályszerűen gyakorolta. A társaság éves beszámolóinak elfogadásáról a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló írásbeli jelentései alapján az Alapító döntött, azonban a felügyelőbizottság ügyrendjét nem hagyta jóvá és a javadalmazási szabályzatot nem alkotta meg.

 

Befejeződött három önkormányzati társaság ellenőrzése


A társaság gazdálkodásának szabályozottsága megfelelt a jogszabályi előírásoknak. A számviteli politika keretében elkészítendő szabályzatokat a törvényi előírásoknak megfelelően elkészítette. A működés átláthatósága biztosított volt, közzétételi kötelezettségét teljesítette.


A társaság gazdálkodása és a vagyongazdálkodása szabályszerű volt. A bevételek és ráfordítások, az értékcsökkenés elszámolása, az önköltség számítása a számvitelről szóló törvényben előírtaknak és a belső előírásoknak megfelelően történt. A számviteli nyilvántartásokat a társaság a jogszabályi előírásoknak megfelelően vezette, az éves beszámolóit a számvitelről szóló törvényben előírtaknak megfelelő leltárakkal támasztotta alá. A fizikai közérzetjavító szolgáltatások díjának megállapítása szabályszerű volt, a fizetőképesség az ellenőrzött időszak végére javult.


A megállapítások alapján az ÁSZ az önkormányzat polgármesterének három javaslatot tett, a társaság ügyvezetőjének javaslatot nem fogalmazott meg.

 

A Leányfalu Termálfürdő Kft. ellenőrzése

 

A Leányfalu Termálfürdő Kft. 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő egyszemélyes gazdasági társaság. A Leányfalu Termálfürdő Kft. fő tevékenysége a leányfalui termálfürdő üzemeltetése volt, melyet 2014. október 22-től közfeladatként látott el. Leányfalu Nagyközség Önkormányzata bérleti szerződés keretében biztosította a társaság tevékenységének ellátásához az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő leányfalui strandfürdőt és a hozzá tartozó parkolót. A társaság az ellenőrzött időszakban nem tartozott a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek közé.


Az ellenőrzés megállapította, hogy Leányfalu Nagyközség Önkormányzata tulajdonosi joggyakorlása nem volt szabályszerű, mert a társaság felügyelőbizottsága tagjai számát nem a jogszabályi előírásnak megfelelően határozták meg, és a felügyelőbizottság nem rendelkezett ügyrenddel. A társaság 2013. évi egyszerűsített beszámolója elfogadásáról az alapító a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének hiányában döntött, a társaság 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját pedig nem a megbízott könyvvizsgáló által készített könyvvizsgálói jelentés birtokában hagyta jóvá.

 

Befejeződött három önkormányzati társaság ellenőrzése


A társaság a kötelezően elkészítendő számviteli szabályzatok közül az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzatát nem készítette el, számlarenddel nem rendelkezett, pénzkezelési szabályzata nem tartalmazott minden – a szabályszerű működés biztosítása érdekében – szükséges rendelkezést.


A társaság vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű, mivel a 2013-2016. évi egyszerűsített éves beszámolók mérlegének tárgyi eszközök mérlegsora saját eszközként tartalmazta az önkormányzattól bérelt eszközöket, valamint a mérlegtételeket leltárral nem támasztották alá, így az egyszerűsített éves beszámolók nem feleltek meg a valódiság elvének. A tárgyi eszközök állománybavétele során az üzembe helyezést nem dokumentálták hitelt érdemlő módon.


A jogszabályi előírások ellenére a társaság nem rendelkezett a közérdekű adatok közzétételére vonatkozó és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzattal; közzétételi kötelezettségének nem tett eleget.


A megállapítások alapján az ÁSZ Leányfalu Nagyközség Önkormányzata polgármesterének kettő javaslatot, a Leányfalu Termálfürdő Kft. ügyvezetőjének nyolc javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

 

Dr. Horváth Margit

Makkai Mária

felügyeleti vezetők

 

Lengyel Viktor

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály