Önkormányzatok az ÁSZ fókuszában

2018-12-21 11:05   |   Feltöltötte: Beck Éva

Az Állami Számvevőszék befejezte Kőtelek Községi Önkormányzat ellenőrzését és Sajószöged Községi Önkormányzat utóellenőrzését. Az ellenőrzés megállapította, hogy Kőtelek Községi Önkormányzat belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése nem volt szabályszerű, az integritási kontrollok kiépítettsége nem volt megfelelő. Mivel Kőtelek Községi Önkormányzatnál a törvényes gazdálkodás alapvető feltételei nem biztosítottak, az ÁSZ kezdeményezte az önkormányzat államháztartásból származó támogatásai folyósításának felfüggesztését. A Sajószöged Községi Önkormányzatnál végzett utóellenőrzés megállapította, hogy az önkormányzat szabályozottsága javult, ugyanakkor a szabályszerű működés érdekében a nem vagy csak részben végrehajtott intézkedések miatt a belső kontrollrendszer nem biztosította a felelős gazdálkodást és az elszámoltathatóságot.

Az Állami Számvevőszék a stratégiai céljával összhangban végzi a közpénzekkel, az állami és önkormányzati vagyonnal való felelős gazdálkodás, valamint a helyi önkormányzatok számviteli rendje betartásának és belső kontrollrendszere működésének ellenőrzését, továbbá támogatja az integritás alapú, átlátható és elszámoltatható közpénz felhasználás megteremtését. Ennek keretében sor került Kőtelek Községi Önkormányzat ellenőrzésére. Az ÁSZ kiemelt figyelmet fordít továbbá ellenőrzési megállapításai fokozottabb hasznosulására. A rendszeres utóellenőrzések visszacsatolást adnak mind a döntéshozók, mind az ellenőrzött szervezetek számára, ezáltal hozzájárulnak a szükséges intézkedések tényleges végrehajtáshoz és a közpénzügyek rendezettségének javulásához. Ennek keretében került sor Sajószöged Községi Önkormányzat utóellenőrzésére is. 

 

Lezárult Kőtelek Községi Önkormányzat ellenőrzése

 

Kőtelek Jász-Nagykun-Szolnok megyében található, állandó lakosainak száma 2016. január 1-jén 1617 fő volt. Az önkormányzat hét tagú képviselő-testületének munkáját kettő állandó bizottság segítette. A településen Roma Nemzetiségi Önkormányzat működött. Az önkormányzat Közös Hivatallal látta el a feladatait, amely önálló szervezeti egységekre nem tagolódott, gazdasági szervezettel nem rendelkezett.

 

Önkormányzatok az ÁSZ fókuszában

 

Kőtelek Községi Önkormányzat belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, a kontrollkörnyezet kialakítása nem volt szabályszerű. Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai nem feleltek meg a hatályos jogszabályi előírásoknak. A Közös Hivatal nem rendelkezett szervezeti és működési szabályzattal, ezáltal nem határozták meg egyértelműen a működés szervezeti kereteit, a felelősségi szinteket, hatásköröket, feladatokat.

 

Kockázatkezelési, illetve integrált kockázatkezelési rendszert a jegyző nem alakított ki. A kockázatelemzés elmaradása miatt az önkormányzat nem volt védett a korrupciós kockázatok ellen. A gazdálkodási folyamatokhoz kapcsolódó kontrolltevékenységek működtetése nem volt szabályszerű. Az ellenőrzési nyomvonal elkészítésének elmaradása, továbbá a gazdálkodási jogkörök gyakorlóiról és aláírás-mintáikról vezetett naprakész nyilvántartás hiánya miatt nem volt biztosított a közpénzfelhasználás szabályossága.

 

Az információs és kommunikációs folyamatok kialakítása és működtetése nem volt szabályszerű. Nem rendelkeztek iratkezelési szabályzattal, ezáltal alapjaiban sérült az adatkezelés, az adatok védelme és az átláthatóság. A jegyző nem gondoskodott a monitoring rendszer kialakításáról, a belső ellenőrzés működtetése nem az előírások szerint történt. Az integritás nem érvényesült az azt támogató kontrollok működési hiányosságai, a kockázatelemzés elmaradása miatt.

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kapcsolatos feladatok ellátása nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak.

 

Az Állami Számvevőszék az ellenőrzés során Kőtelek Községi Önkormányzatnál feltárta, hogy az önkormányzatnál a törvényes gazdálkodás alapvető feltételei nem biztosítottak, ezért az ÁSZ kezdeményezte az önkormányzat államháztartásból származó támogatásai folyósításának felfüggesztését.

 

A megállapítások alapján az ÁSZ Kőteleki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének 20, Kőtelek Községi Önkormányzat polgármesterének három javaslatot fogalmazott meg, amelyekre az érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

 

Befejeződött Sajószöged Községi Önkormányzat utóellenőrzése

 

Az ÁSZ 2014. január 1. és a 2015. április 30. közötti időszakra vonatkozóan végezte el az önkormányzat belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzését, míg az egyes befektetési tevékenységeinek értékelése tekintetében az ellenőrzött időszak a 2011. január 1. – 2015. április 30. közötti időszak volt. Az ennek eredményeként nyilvánosságra hozott számvevőszéki jelentésben megfogalmazott javaslatokra az önkormányzat huszonkét feladatot határozott meg intézkedési tervében. Az utóellenőrzés célja ezzel összhangban annak értékelése volt, hogy az intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e.

 

 

Önkormányzatok az ÁSZ fókuszában

 

Sajószöged Községi Önkormányzatnál javult a szabályozottság az Integrált Kockázatkezelési Szabályzat és a Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Nyomvonal Kialakításának Szabályzata elkészítésével és a hivatali szervezeti és működési szabályzat és a munkaköri leírások kiegészítésével. A kockázatkezelési rendszer kiterjedt a befektetési tevékenységre, ezzel támogatta a tevékenység szabályszerű végzését, a közvagyon megóvását és gyarapítását. A monitoring rendszer szabályszerűsége javult a 2018-2021. évi stratégiai terv, illetve az ellenőrzési terveket megalapozó kockázatelemzések elkészítésével.


A belső kontrollrendszeren belül a kontrolltevékenységek keretében az önkormányzat nem gondoskodott a teljesítés-igazolás és az érvényesítés jogszabályi megfelelőségéről. Az információs és kommunikációs rendszer keretében a beszámolási szintek, határidők és módok meghatározásának és a kötelező közzétételek elmulasztásával az önkormányzat nem biztosította a közvagyonnal való gazdálkodás nyilvánosságát és átláthatóságát. Az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot közzétették.


A jegyző nem gondoskodott a részvények és ingatlanok jogszabályi előírásoknak megfelelő leltározásáról. A leltározás elmaradása a vagyongazdálkodásra vonatkozóan kockázatot jelent. Az önkormányzat nem vezetett nyilvántartást az intézkedési tervben rögzített feladatok végrehajtásáról.


Az intézkedések végrehajtásának eredményeként a belső kontrollrendszer működésének szabályszerűsége javult az önkormányzatnál. A szabályszerű közpénzfelhasználás biztosítása érdekében az önkormányzat tevékenységének szabályozottsága terén – a végre nem hajtott intézkedések miatt – további intézkedések szükségesek, ezért az ÁSZ figyelemfelhívó levéllel fordult a jegyző felé.

 

 

 

 

Varga Edit

Dr. Nagy Imre

felügyeleti vezető

 

Lengyel Viktor

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály