Nemzetiségi önkormányzatok és intézményeik az ÁSZ fókuszában

2018-11-06 12:00:00   |   Feltöltötte: Lengyel Viktor

Az Állami Számvevőszék befejezte az Országos Horvát Önkormányzat utóellenőrzését, illetve az önkormányzat által fenntartott Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium ellenőrzését, valamint az Udvari István Magyarországi Ruszinok Könyvtára értékelését. Az utóellenőrzés megállapította, hogy az Országos Horvát Önkormányzat az intézkedési tervben meghatározott feladatokat határidőben végrehajtotta. A Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium működésének, gazdálkodásának szabályozottsága megfelelő volt, ugyanakkor a pénzügyi gazdálkodás és a vagyongazdálkodás nem volt szabályszerű. Az Udvari István Magyarországi Ruszinok Könyvtára nem működtette szabályszerűen a belső kontrollrendszerét, és pénzügyi gazdálkodása sem felelt meg az előírásoknak. Vagyongazdálkodása szabályszerű volt.

Az Állami Számvevőszék kiemelt figyelmet fordít ellenőrzési megállapításai fokozottabb hasznosulására. A rendszeres utóellenőrzések visszacsatolást adnak mind a döntéshozók, mind az ellenőrzött szervezetek számára, ezáltal hozzájárulnak a szükséges intézkedések tényleges végrehajtáshoz és a közpénzügyek rendezettségének javulásához. Ennek keretében sor került az Országos Horvát Önkormányzat utóellenőrzésére is. Az ÁSZ szintén ellenőrizte a nemzetiségi önkormányzat által fenntartott Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, illetve az Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott Udvari István Magyarországi Ruszinok Könyvtára gazdálkodását. A nemzetiségi intézmények ellenőrzése során az Állami Számvevőszék megállapítja, hogy ezen szervezetek a közpénzeket átlátható módon, szabályszerűen használják-e fel, ezzel is hozzájárulva az intézmények gazdaságos és hatékony feladatellátásához.

 

Nemzetiségi önkormányzatok és intézményeik az ÁSZ fókuszában

 

Az Országos Horvát Önkormányzat utóellenőrzése


Az Országos Horvát Önkormányzat gazdálkodásának, a belső kontrollrendszer kialakításának és működésének, az államháztartásból nyújtott támogatás, illetve az államháztartásból meghatározott célra ingyenesen juttatott vagyon felhasználásának ellenőrzését az ÁSZ 2015-ben végezte el a 2011. január 1. és a 2014. június 30. közötti időszakra vonatkozóan. Az ÁSZ részére megküldött intézkedési tervben a hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetésére az önkormányzatnál kilenc feladatot határoztak meg. Az utóellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e.


Az utóellenőrzés megállapította, hogy az Országos Horvát Önkormányzat intézkedési tervében meghatározott kilenc feladatot azok felelősei határidőben végrehajtották.

 

Nemzetiségi önkormányzatok és intézményeik az ÁSZ fókuszában


Az elnök az intézkedési tervnek megfelelően a költségvetési határozattervezeteket határidőben a közgyűlés elé terjesztette, a hivatalvezető intézkedett a hivatali SZMSZ és ügyrend kiegészítéséről. A hivatalvezető a Magyar Államkincstár felé határidőben teljesítette az adatszolgáltatási kötelezettségét. Az Országos Horvát Önkormányzat elvégezte az intézményei tevékenységének törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzését. A hivatal a gazdálkodási jogkörök gyakorlása során érvényesítette a jogszabályi előírásokat, elvégezte az ingatlanok mennyiségi felvétellel történő leltározását, a székház helyes számviteli nyilvántartásba vételét és felülvizsgálta a forgalomképtelennek minősülő törzsvagyont. Az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásának hatására javult az önkormányzat gazdálkodásának szabályszerűsége és átláthatósága.


Az elnök gondoskodott a feladatok végrehajtásának nyilvántartásáról, a hivatalvezető a jogszabályi előírásnak megfelelően vezette az intézkedési tervben rögzített feladatok végrehajtásáról szóló nyilvántartást.

 

A Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium ellenőrzése

 

Az ÁSZ megállapította, hogy az Országos Horvát Önkormányzat a Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiummal kapcsolatos alapítási, irányítási, ellenőrzési és munkáltatói jogosultságokat szabályszerűen gyakorolta.


Az intézmény működése és gazdálkodása szabályozási környezetének kialakítása szabályszerű volt. A kockázatkezelési rendszer kialakítása és működtetése 2016. szeptember 30-ig szabályszerű volt, ezt követően nem volt szabályszerű, mert a jogszabályi előírás ellenére nem alakították ki a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét. A kontrolltevékenység gyakorlása nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt. Az információs és kommunikációs rendszer, a tevékenység és a célok megvalósításának folyamatos és eseti nyomon követését biztosító rendszer, valamint a belső ellenőrzés kialakítása és működtetése szabályszerű volt.

 

Nemzetiségi önkormányzatok és intézményeik az ÁSZ fókuszában


A pénzügyi gazdálkodás, a bevételek beszedése és elszámolása, a kiadási előirányzatok felhasználása nem volt szabályszerű. Az intézmény a bérbeadási folyamatok során a törvényi előírással ellentétben nem győződött meg az átláthatóság követelményének érvényesüléséről. A dologi kiadásoknál a kötelezettségvállalás dokumentuma nem minden esetben állt rendelkezésre. A felhalmozási kiadásoknál a kötelezettségvállalás dokumentumán nem minden esetben szerepelt a pénzügyi ellenjegyzés, továbbá a jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel kötött visszterhes szerződések – a jogszabályi előírásokkal ellentétben – nem tartalmazták a szervezet képviselőjének nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy átlátható szervezetnek minősül. A közbeszerzési törvény előírásait az intézmény betartotta.


Az előirányzat-maradvány megállapítása és elszámolása szabályszerű volt. Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelően készítette el a költségvetési beszámolóit és teljesítette beszámolási kötelezettségét.

 

Nemzetiségi önkormányzatok és intézményeik az ÁSZ fókuszában


A vagyongazdálkodás nem volt szabályszerű. Az intézmény a használatában lévő ingatlan(ok), illetve használt tárgyi eszközök vonatkozásában vagyonkezelési szerződéssel, más megállapodással vagy átadás-átvételi jegyzőkönyvvel nem rendelkezett.


Az ÁSZ jelentésében a Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium igazgatójának hét javaslatot fogalmazott meg, amelyre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

 

Az Udvari István Magyarországi Ruszinok Könyvtára ellenőrzése

 

Az Országos Ruszin Önkormányzat az általa fenntartott Udvari István Magyarországi Ruszinok Könyvtárával kapcsolatos irányítási feladatait nem látta el szabályszerűen. Jóváhagyta az éves költségvetési beszámolóit, elemi költségvetését, azonban az Udvari István Magyarországi Ruszinok Könyvtára és az Országos Ruszin Önkormányzat Hivatala által készített feladatellátási szerződést nem hagyta jóvá.