Négy önkormányzati társaság ellenőrzése zárult le

2018-09-05 10:00   |   Feltöltötte:

Az Állami Számvevőszék befejezte a Progádor Településüzemeltető és Szolgáltató NKft., a MartonSport NKft., a Tőserdő Turisztikai NKft. és a „KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató NKft. ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a négy közül egyik társaság gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége sem volt szabályszerű, így a közvagyonnal való felelős gazdálkodás nem volt biztosított. A MartonSport NKft., a Tőserdő Turisztikai NKft. és a „KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató NKft. nem teljesítette a jogszabályban előírt közzétételi kötelezettségét. A feltárt hiányosságok miatt egyik társaságnál sem volt biztosított a működés átláthatósága.

Az Állami Számvevőszék kiemelt célja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodásában rejlő pénzügyi kockázatok feltárásával, az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatások és ingyenes vagyonjuttatások, valamint az államháztartáson kívül működő feladatellátó rendszerek ellenőrzéseivel hozzájáruljon ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívül működő szervezetek is átlátható, rendezett módon használják fel. Az Állami Számvevőszék céljaival és a társadalmi igénnyel összhangban, valamint a gazdasági társaságok kiemelt fontosságú szerepe miatt került sor a Progádor Településüzemeltető és Szolgáltató NKft., a MartonSport NKft., a Tőserdő Turisztikai NKft. és a „KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató NKft. ellenőrzésére.

 

Négy önkormányzati társaság ellenőrzése zárult le

 

A Progádor Településüzemeltető és Szolgáltató NKft. ellenőrzése

 

A Progádor Településüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Társaság 2003. január 1-ével kezdte meg működését. 2009. június 26-tól nonprofit gazdasági társaságként működött. A társaság főtevékenysége az önkormányzat területén televízió és rádió műsorszolgáltatás, vezetékes és műholdas távközlés volt. A társaság közfeladatot nem látott el. A Progádor NKft. kapcsolt vállalkozásként egy turizmussal foglalkozó társaságban kizárólagos részesedéssel rendelkezett.

 

Négy önkormányzati társaság ellenőrzése zárult le


A társaság feladatait saját tulajdonú eszközökkel, kábeltelevízió- és internethálózattal látta el, önkormányzati vagyont nem kezelt, nem üzemeltetett. Az önkormányzatnak rendeletalkotási kötelezettsége a társaság működésére, tevékenységére vonatkozóan nem volt. A Progádor NKft. 58 millió Ft összegű jegyzett tőkéje a 2013-2016. években nem változott.


Az önkormányzat a tulajdonosi joggyakorlás kereteit szabályszerűen kialakította, azonban a tulajdonosi jogokat a társaság felett nem szabályszerűen gyakorolta. A társaság 2015-2016. évi egyszerűsített beszámolóit az felügyelőbizottság írásbeli jelentése nélkül hagyta jóvá.


A Progádor NKft. szabályozottsága megfelelt a jogszabályi előírásoknak; a társaság rendelkezett az előírt számviteli politikával és az ahhoz kapcsolódó kötelezően elkészítendő szabályzatokkal. Ugyanakkor a számviteli politika nem tartalmazta az értékcsökkenési leírás meghatározásának módját.

 

Négy önkormányzati társaság ellenőrzése zárult le


A társaság gazdálkodási, vagyongazdálkodási tevékenysége nem volt szabályszerű. A Progádor NKft. 2013-2016. évi egyszerűsített éves beszámolóit nem támasztották alá főkönyvi kivonattal, ezzel megsértve a törvényi előírást. Továbbá a társaság 2013-2015. évi egyszerűsített éves beszámolóinak kiegészítő mellékletei sem feleltek meg a jogszabályi előírásoknak, nem tartalmazták a kapcsolt vállalkozással kapcsolatos elszámolásokat és követelések állományát. A pénzügyi-számviteli feladatok ellátása során a számviteli törvény előírásait nem tartották be, mert a bevételek, ráfordítások, beruházások, valamint az értékcsökkenés elszámolása nem felelt meg a törvényi előírásoknak. A társaság – a törvényi előírás ellenére – nem képzett értékvesztést a kapcsolt vállalkozással szemben fennálló többéves követelésekre.


A megállapítások alapján az ÁSZ a társaság ügyvezetőjének négy, az önkormányzat polgármesterének négy javaslatot fogalmazott meg, melyekre az érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

 

A MartonSport NKft. ellenőrzése

 

A MartonSport Nonprofit Kft. 2014. március 13-án alakult, fő tevékenysége „egyéb sporttevékenység” volt, amely közfeladatnak minősült. A társaság 2016. október 11-től sporttevékenység cél szerinti besorolással közhasznú jogállású szervezet volt. A társaságban az önkormányzat 2015. február 9-ig 77,7%-os többségi tulajdoni hányaddal rendelkezett, ezt követően 100%-os tulajdonos volt. A társaság vagyonkezelésbe vagyont nem vett át, vagyonkezelési szerződést nem kötött, más gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkezett. A társaság nem tartozott a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek közé. Jegyzett tőkéje az alakuláskor 0,9 millió Ft volt, amely a 2015. évben 200,9 millió Ft-ra, a 2016. évben 230,9 millió Ft-ra emelkedett. A társaság nettó árbevétele a 2014. év végi 0 millió Ft-ról 2016. év végére 5,4 millió Ft-ra, mérleg szerinti, illetve adózott eredménye -0,7 millió Ft-ról 7,4 millió Ft-ra, a foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 1-ről 6 főre nőtt.

 

Négy önkormányzati társaság ellenőrzése zárult le


Martonvásár Város Önkormányzata 2014-2016. években a MartonSport Nonprofit Kft. tekintetében a tulajdonosi joggyakorlás kereteit nem szabályszerűen alakította ki, a tulajdonosi joggyakorlása nem volt szabályszerű. A felügyelőbizottság ügyrendjét nem készítette el. A társaság legfőbb szerve az egyszerűsített éves beszámolókról a felügyelőbizottság írásbeli jelentései alapján döntött. A társaság vonatkozásában a javadalmazási szabályzatot 2015. novemberig nem alkotta meg. Az önkormányzat a társasággal a jogszabályokban meghatározott közfeladat ellátására a közszolgáltatási keretszerződést 2016. júliusig nem kötötte meg.


A társaság gazdálkodásának szabályozottsága nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A számviteli politika keretében elkészítendő, törvényben előírt szabályzatok közül az eszközök és a források értékelési szabályzatát, a számlarendet és a bizonylati rendet a társaság 2014. évben, a leltárkészítési és leltározási szabályzatot, valamint a pénzkezelési szabályzatot 2014-2015. években nem készítette el. A működés átláthatósága nem volt biztosított, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben előírt szabályzatokkal 2016. december 30-ig nem rendelkezett, és a törvényben előírt közzétételi kötelezettségét nem teljesítette.