Megfelelő a TIREK intézkedési terve

2018-06-11 11:34:00   |   Feltöltötte: Varsányiné Dudás Eleonóra

Az ÁSZ elnöke elfogadta a Tiszáninneni Református Egyházkerület intézkedést igénylő megállapítások hasznosítására készített intézkedési tervét a nem állami humánszolgáltatók ellenőrzése keretében.

Az Állami Számvevőszék ellenőrizte a Tiszáninneni Református Egyházkerületet (TIREK) a 2014-2016. közötti időszakra vonatkozóan, amelyről szóló jelentést az ÁSZ a 18084 számon hozta nyilvánosságra. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a TIREK, mint köznevelési és szociális intézmények egyházi fenntartója központi költségvetésből kapott támogatásainak felhasználása szabályszerű volt-e, a támogatások igénylése, évközi módosítása és év végi elszámolása megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak.


A TIREK a Magyarországi Református Egyházon belül működő önálló jogi személy. Tevékenységi köre egyházi tevékenység, gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem folytat. 2014. január 1-jén az egyházkerület, mint intézményfenntartó összesen tizenöt köznevelési intézményt működtetett Borsod-Abaúj Zemplén és Heves megyében. A fenntartott köznevelési intézmények száma 2016-ra – két iskola átvételét és egy intézmény integrációját követően – tizenhatra változott. A Fenntartó két Borsod-Abaúj Zemplén megyei szociális intézménye fogyatékosok és idősek nappali, bentlakásos ellátását végezte, illetve házi segítségnyújtás szociális szolgáltatást nyújtott. Egy Heves megyei feladatellátási helyen családi napközit működtettek.


Az ÁSZ megállapította, hogy a TIREK megteremtette a humánszolgáltatási közfeladat-ellátás szabályszerű szervezeti és gazdálkodási kereteit, biztosította a költségvetési támogatások igénybevételének, felhasználásának átláthatóságát és elszámoltathatóságát. A költségvetési támogatásokkal kapcsolatos igénylési, módosítási, elszámolási kötelezettségnek a Kincstár felé a jogszabályi előírásoknak megfelelően eleget tett. A közfeladathoz rendelt költségvetési támogatásokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelte, és a forrásokat humánszolgáltatást végző intézmények működtetésére használta fel.


A TIREK szabályszerűen meghatározta a humánszolgáltatási közfeladatot ellátó intézményei alapfeladatait, biztosította az intézmények közfeladat-ellátásának tárgyi és pénzügyi feltételeit. Az intézményi közfeladat-ellátás szervezeti feltételeinek és a szakmai feladatellátás kereteinek kialakítása a köznevelési intézmények esetében – a fenntartói érvényesítések elmaradása miatt – nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak.


A TIREK ellenőrzési, értékelési és külső ellenőrzésekkel kapcsolatos intézkedési kötelezettségeinek szabályszerűen eleget tett. A jogszabályban előírt közérdekű adatokkal kapcsolatos közzétételi kötelezettségét nem teljesítette, ezáltal a köznevelési és szociális intézményei működtetéséhez felhasznált közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával – a jogszabályi előírás ellenére – nem számolt el a nyilvánosság előtt.


Az ÁSZ a TIREK püspökének öt javaslatot fogalmazott meg, amelyekre a püspök elkészítette és megküldte az intézkedési tervet. Az intézkedési terv a megállapításokkal és javaslatokkal összhangban határozta meg a teendőket, a felelőst és a határidőket, így az abban foglaltakat az ÁSZ alkalmasnak találta a feltárt hiányosságok megszüntetésére.
Az ÁSZ elnöke az intézkedési tervet elfogadta és erről tájékoztatta a Társaságot.


Dr. Nagy Imre
felügyeleti vezető