Lezárult újabb két önkormányzati társaság ellenőrzése

2018-07-03 11:00:00   |   Feltöltötte: Lengyel Viktor

Az Állami Számvevőszék befejezte a ceglédi Várvag Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. és a Komáromi Városgazda Közhasznú Nonprofit Kft. 2013-2016 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy mindkét önkormányzat tulajdonosi joggyakorlása szabályszerű volt, és a társaságok vagyongazdálkodása is megfelelt az előírásoknak. A Várvag Kft.-nél a bevételeket, a Komáromi Városgazda Kft.-nél se a bevételeket, se a személyi jellegű ráfordításokat nem számolták el szabályszerűen. A ceglédi társaság eleget tett az átláthatósági követelményeknek, azonban a Komáromi Városgazda Kft. nem tette közzé közérdekű adatait, így nem biztosította az átláthatóságot.

Az Állami Számvevőszék kiemelt célja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodásában rejlő pénzügyi kockázatok feltárásával, az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatások és ingyenes vagyonjuttatások, valamint az államháztartáson kívül működő feladatellátó rendszerek ellenőrzéseivel hozzájáruljon ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívül működő szervezetek is átlátható, rendezett módon használják fel. Az Állami Számvevőszék céljaival és a társadalmi igénnyel összhangban, valamint a gazdasági társaságok kiemelt fontosságú szerepe miatt került sor a ceglédi Várvag Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. és a Komáromi Városgazda Közhasznú Nonprofit Kft. ellenőrzésére.

 

Lezárult újabb két önkormányzati társaság ellenőrzése

 

A Várvag Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. ellenőrzése

 

A társaság közhasznú tevékenység keretében látta el a településüzemeltetéssel, környezet egészségüggyel, lakás- és helyiséggazdálkodással, a kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőség biztosításával kapcsolatos feladatokat. A társaság a tevékenységét az önkormányzattal kötött feladat-ellátási keresztszerződés alapján, saját tulajdonú eszközökkel látta el.


Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy Cegléd Város Önkormányzata a jogszabályi előírások szerint kialakította a tulajdonosi joggyakorlás kereteit és szabályszerűen gyakorolta a tulajdonosi jogokat. A társaság által ellátott közszolgáltatások tekintetében jogszabályban előírt rendeletalkotási és díj-megállapítási kötelezettségeinek eleget tett.

 

Lezárult újabb két önkormányzati társaság ellenőrzése


A Várvag Kft. a jogszabályi előírásoknak megfelelően kialakította a pénzügyi-számviteli feladatellátás szabályait, beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségeknek eleget tett. A társaság vagyongazdálkodása szabályszerű volt, mert a vagyon nyilvántartása, a mérleg leltári alátámasztása megfelelt a jogszabályi és belső előírásoknak.


A bevételek elszámolása nem volt szabályszerű, mivel a társaság által kiszámlázott külön szolgáltatási, közüzemi díjakat, a beszedett piaci helypénzeket és parkolási pótdíjakat a jogszabályi előírás ellenére nem támasztotta alá a kiszámlázott, illetve beszedett összeg helyességét alátámasztó bizonylat. A díjmegállapítás során az önkormányzat rendeletében foglalt díjtételeket a társaság érvényesítette. A ráfordítások elszámolása szabályszerű volt.

 

Lezárult újabb két önkormányzati társaság ellenőrzése


A Várvag Kft. a beszámolókat, valamint a közérdekű adatokat az előírások szerint közzétette, azonban a közfeladatokat ellátó szervezetekre előírt közzétételi kötelezettségeket nem szabályozta.


Az Állami Számvevőszék jelentésében a Várvag Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének két javaslatot fogalmazott meg, amelyekre az érintettnek 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

 

A Komáromi Városgazda Közhasznú Nonprofit Kft. ellenőrzése

 

Komárom Város Önkormányzata 1991. október 1-én alapította a 100%-os tulajdonában álló „Saxum” Közszolgáltató, Ipari park fenntartó és Kereskedelmi Kft.-t, melyet 2015-ben neveztek át Komáromi Városgazda Közhasznú Nonprofit Kft.-vé. A társaság Komárom város közigazgatási területén közfeladatként látta el az alábbiakat: köztemető fenntartása, helyi közutak, közparkok, közterületek fenntartása, köztisztasági feladatok, kulturális szolgáltatások biztosítása, szociális, gyermekjóléti szolgáltatások biztosítása, lakás- és helyiséggazdálkodás, helyi közfoglalkoztatás ellátásában közreműködés, sport, ifjúsági ügyek, valamint hulladékgazdálkodás. A társaság vállalkozási tevékenységet is folytatott, egyebek között konferencia, kereskedelmi bemutató szervezést, vendéglátást, sportszer kereskedelmet. A Komáromi Városgazda Nkft. 2013. november 28-tól 9%-os tulajdoni hányaddal rendelkezett a Komáromi Thermálfürdő Szolgáltató Kft.-ben. A társaság 2016-ban a kormányzati szektorba sorolt gazdasági társaságok közé tartozott. A Komáromi Városgazda Nkft. tevékenységét saját vagyonával, valamint az Önkormányzattól üzemeltetésre átvett eszközökkel látta el.

 

Lezárult újabb két önkormányzati társaság ellenőrzése


Az önkormányzat a társaság feletti tulajdonosi joggyakorlása kereteit a jogszabályoknak és a belső előírásoknak megfelelően kialakította, tulajdonosi jogait szabályszerűen gyakorolta. Az önkormányzat rendszeresen beszámoltatta a társaságot működéséről, illetve vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint belső ellenőrzése keretében rendszeresen ellenőrizte.


A Komáromi Városgazda Nkft. a kötelező számviteli szabályzatokkal – 2013. év kivételével – rendelkezett. 2013-ban hiányzott a számlarend, valamint az év nagy részében az értékelési és leltározási szabályzat. A társaság vagyongazdálkodása szabályszerű volt, a mérleg, eszköz és forrásadatait leltárral alátámasztotta, számviteli beszámolói megfeleltek a jogszabályi előírásoknak. A bevételek és a személyi jellegű ráfordítások elszámolása nem volt szabályszerű, az anyagjellegű és egyéb ráfordítások, valamint az értékcsökkenés elszámolása viszont szabályszerűen történt.