Lezárult négy pártalapítvány ellenőrzése

2018-07-30 10:00   |   Feltöltötte: Horváth Bálint
Utoljára frissítve: 2018-07-30 09:22

Az Állami Számvevőszék befejezte a Jobbik Magyarországért Alapítvány 2015-2016. évi gazdálkodásának ellenőrzését, valamint 2013-2014. évi gazdálkodásának utóellenőrzését. Az ÁSZ lezárta továbbá a Megújuló Magyarországért Alapítvány, a Liberális Magyarországért Alapítvány és a Váradi András Alapítvány 2015-2016. évi gazdálkodásának ellenőrzését is. E három pártalapítványnál az ellenőrzések a beszámolási kötelezettség teljesítése tekintetében kiterjedtek a 2014. évre is. Az ÁSZ – eltérő mértékben – mind a négy pártalapítványnál tárt fel gazdálkodási és könyvvezetési szabálytalanságokat, hiányosságokat. Ezek kijavítása érdekében pedig javaslatokat fogalmazott meg a kuratóriumi elnököknek, akiknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük. A Megújuló Magyarországért Alapítvány, a Liberális Magyarországért Alapítvány és a Váradi András Alapítvány esetében - tekintettel a feltárt szabálytalanságok lényegességére - az ÁSZ felhívja a figyelmet arra, hogy szabálytalanságok jövőbeli kiküszöbölésére alkalmas intézkedési terv elkészítése alapvető feltétele annak, hogy az érintett pártalapítványok elkerüljék a költségvetési támogatásuk felfüggesztésére irányuló, törvényben rögzített számvevőszéki kezdeményezést.

A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII. törvény szerint az Állami Számvevőszék kétévenként ellenőrzi azoknak az alapítványoknak a gazdálkodását, amelyek állami költségvetési támogatásban részesültek.


Az ellenőrzések során az ÁSZ azt értékelte, hogy az ellenőrzött pártalapítvány törvényesen gazdálkodott-e, az éves számviteli beszámolók és a tevékenységéről szóló éves jelentések a jogszabályi előírásoknak megfeleltek-e, a könyvvezetés és gazdálkodás során a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket és belső előírásokat betartották-e. A Jobbik Magyarországért Alapítvány esetében az ellenőrzés kiterjedt annak értékelésére is, hogy az előző számvevőszéki jelentésben fogalt intézkedést igénylő megállapításokkal összhangban készített intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e. A további három – 2014-ben alapított – pártalapítvány esetében az ÁSZ ellenőrizte a pártalapítvány tevékenységéről szóló éves jelentéskészítési, beszámoló-készítési és közzétételi kötelezettség teljesítését a 2014. év tekintetében is.

 

Az Állami Számvevőszék befejezte a Jobbik Magyarországért Alapítvány, a Megújuló Magyarországért Alapítvány, a Liberális Magyarországért Alapítvány és a Váradi András Alapítvány gazdálkodásának ellenőrzését.


A Jobbik Magyarországért Alapítvány az ellenőrzött időszakban (2015-2016.) évente 266,2 millió Ft költségvetési támogatásban részesült, egyéb támogatást nem kapott. A Megújuló Magyarországért Alapítványt a Párbeszéd Magyarországért Párt alapította 2014-ben, amikor 11,8 millió Ft, majd 2015‒2016-ban egyaránt 23,6 millió Ft költségvetési támogatásban részesült. A Liberális Magyarországért Alapítványt a Magyar Liberális Párt 2014-ben hozta létre. Tevékenységének ellátásához – a jogszabályoknak megfelelően – 2014-ben 2,1 millió Ft, 2015-ben és 2016-ban 4,3 ‒ 4,3 millió Ft költségvetési támogatást kapott. Az Együtt – a Korszakváltók Pártja 2014-ben - Együtt Magyarországért Alapítvány néven - hozta létre pártalapítványát, amely 2015-től Váradi András Alapítvány néven működik. 2014-ben 20,6 millió Ft, 2015‒2016-ban 41,3–41,3 millió Ft költségvetési támogatásban részesült.


A Jobbik Magyarországért Alapítvány ellenőrzése


A Jobbik Magyarországért Alapítvány 2015-2016. évi gazdálkodásának ellenőrzése során az ÁSZ megállapította, hogy alapító okirata és a gazdálkodására vonatkozó belső szabályozása megfelelt a jogszabályi előírásoknak, ami megteremtette a közpénzekkel való átlátható és ellenőrizhető gazdálkodás alapjait. A kapott költségvetési támogatások elszámolása megfelelt a jogszabályi előírásoknak. A ráfordítások elszámolása 2015-ben szabályszerű volt, 2016-ban nem volt szabályszerű, mert a pártalapítvány a könyvviteli nyilvántartásban költségelszámolást megalapozó bizonylatok nélkül rögzített gazdasági eseményeket. Az ellenőrzött időszakban szabályszerűen nyújtott támogatást harmadik fél részére. A 2015–2016. évi tevékenységéről a jogszabályi előírásoknak megfelelően készítette el az éves jelentést, valamint a számviteli beszámolókat, és teljesítette azok közzétételével kapcsolatos kötelezettségét.

 

Az Állami Számvevőszék befejezte a Jobbik Magyarországért Alapítvány, a Megújuló Magyarországért Alapítvány, a Liberális Magyarországért Alapítvány és a Váradi András Alapítvány gazdálkodásának ellenőrzését.


A pártalapítvány a 2016-ban nyilvánosságra hozott 16138. számú számvevőszéki jelentésben foglalt megállapítások alapján öt pontból álló intézkedési tervet készített. Az ÁSZ az utóellenőrzés során megállapította, hogy az intézkedési tervben foglalt feladatok közül a szabályzatok módosításához, a kötelezettségvállalások kontrolljához és az éves jelentés teljes körűségéhez kapcsolódó feladatokat végrehajtotta. A támogatások elszámolása területén vállalt feladatok tekintetében a Szervezeti és Működési Szabályzatot módosította, ugyanakkor a támogatási szerződések kontrollját nem biztosította és a támogatottak elszámolási kötelezettségének teljesítéséről szóló jelentéseket nem készítette el. Az intézkedési tervében vállalt és végrehajtott intézkedések eredményeként a gazdálkodás szabályozottsága javult, azonban a támogatások elszámolása területén további intézkedések szükségesek.


Az ÁSZ jelentésében a kuratórium elnökének fogalmazott meg két javaslatot, amelyek az adatok biztonságának és védelmének érvényre juttatásához szükséges eljárási szabályokhoz, valamint gazdasági események, adatok számviteli nyilvántartásokba való rögzítéséhez kapcsolódnak. A kuratórium elnökének 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie, amelyet meg kell küldenie az ÁSZ részére.


A Megújuló Magyarországért Alapítvány ellenőrzése


A Megújuló Magyarországért Alapítvány 2015-2016. évi gazdálkodásának ellenőrzése során az ÁSZ megállapította, hogy a pártalapítvány szervezeti kereteinek kialakítása és a gazdálkodásra vonatkozó belső szabályozása 2015-ben és 2016-ban megfelelt a jogszabályi előírásoknak. A kapott támogatások könyvviteli elszámolása 2016-ban nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A ráfordítások elszámolása 2015-2016-ban nem volt szabályszerű, mert a könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylatok a jogszabályban előírt követelményeknek nem feleltek meg, illetve a könyvviteli nyilvántartásban költségelszámolást megalapozó bizonylatok nélkül rögzítettek gazdasági eseményeket. A tevékenységéről szóló 2014. és 2015. évi jelentések összeállítása és közzététele nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, továbbá 2016. évi tevékenységéről nem készített éves jelentést. A 2014. évről hiteles számviteli beszámolóval nem rendelkezett, a 2015. és a 2016. évi számviteli beszámolókat a jogszabályi előírások ellenére leltárral nem támasztották alá.

 

Az Állami Számvevőszék befejezte a Jobbik Magyarországért Alapítvány, a Megújuló Magyarországért Alapítvány, a Liberális Magyarországért Alapítvány és a Váradi András Alapítvány gazdálkodásának ellenőrzését.


Az ÁSZ azt is feltárta, hogy a Megújuló Magyarországért Alapítvány 2016-ban a törvényben meghatározott összeghatárt meghaladó támogatásokat fogadott el, összesen 2 millió 770 ezer Ft értékben. A támogatásokat nyújtó személyek azonosításához szükséges adatokat és a támogatás összegét azonban a jogszabályi előírás ellenére ‒ a támogatás beérkezését követő 30 napon belül a pártalapítvány honlapján ‒ nem tette közzé. A törvényi rendelkezések megsértésével elfogadott támogatást az alapítványnak – törvényi előírás szerint az Állami Számvevőszék felhívására – 15 napon belül be kell fizetnie a központi költségvetésnek. A 2 millió 770 ezer Ft befizetéséről szóló felhívást az ÁSZ megküldte a pártalapítvány részére, és erről a Magyar Államkincstárt értesítette. A vonatkozó törvényi előírás szerint a pártalapítvány költségvetési támogatását az elfogadott támogatás értékét kitevő összeggel a következő negyedévben csökkenteni kell.


Az ÁSZ a feltárt szabálytalanságok megszüntetése érdekében a kuratórium elnökének fogalmazott meg hat javaslatot. Ezek – többek közt – a leltár összeállításához, a kapott támogatások és az éves jelentés közzétételi kötelezettségéhez, valamint az éves számviteli beszámoló elkészítéséhez kapcsolódnak. A kuratórium elnökének 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie, amelyet meg kell küldenie az ÁSZ részére.


A Liberális Magyarországért Alapítvány ellenőrzése


A Liberális Magyarországért Alapítvány 2015-2016. évi gazdálkodásának ellenőrzése során az ÁSZ megállapította, hogy a pártalapítvány alapító okiratában a gazdálkodás szervezeti kereteinek kialakítása a jogszabályokban előírtaknak megfelelően történt. A gazdálkodására vonatkozó belső szabályozás nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, ezáltal nem teremtették meg a közpénzekkel való átlátható és ellenőrizhető gazdálkodás alapjait. A Liberális Magyarországért Alapítvány könyvvezetése során nem tartotta be a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, mert a költségvetési támogatások felhasználása nem volt átlátható. A 2014‒2016. évi számviteli beszámoló elkészítési és éves jelentés közzétételi kötelezettségét nem teljesítette.

 

Az Állami Számvevőszék befejezte a Jobbik Magyarországért Alapítvány, a Megújuló Magyarországért Alapítvány, a Liberális Magyarországért Alapítvány és a Váradi András Alapítvány gazdálkodásának ellenőrzését.


Az ÁSZ jelentésében a kuratórium elnökének fogalmazott meg négy javaslatot, amelyek – többek közt – szabályzatok elkészítéséhez, az éves jelentés közzétételi kötelezettségéhez, valamint az éves számviteli beszámoló elkészítéséhez kapcsolódnak. A kuratórium elnökének 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie, amelyet meg kell küldenie az ÁSZ részére.


A Váradi András Alapítvány ellenőrzése


A Váradi András Alapítvány 2015-2016. évi gazdálkodásáról az ÁSZ megállapította, hogy szervezeti kereteinek kialakítása a jogszabályokban előírtaknak megfelelt, azonban a gazdálkodásra vonatkozó belső szabályzatkészítési kötelezettségének a jogszabályi előírások ellenére nem tett eleget. Könyvvezetése és gazdálkodása során a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket nem tartotta be, mert a ráfordítások elszámolása során az utalványozást, illetve a végrehajtás igazolását elmulasztotta. A pártalapítvány által az ellenőrzött időszakban elfogadott támogatások számviteli elszámolása megfelelt a jogszabályi előírásoknak. A pártalapítvány 2015‒2016. évi egyszerűsített éves beszámolói a jogszabályi előírásoknak nem feleltek meg. A 2014. évi tevékenységéről készített jelentését a jogszabályi előírás ellenére saját honlapján nem tette közzé.

 

Az Állami Számvevőszék befejezte a Jobbik Magyarországért Alapítvány, a Megújuló Magyarországért Alapítvány, a Liberális Magyarországért Alapítvány és a Váradi András Alapítvány gazdálkodásának ellenőrzését.


Az ÁSZ jelentésében a kuratórium elnökének fogalmazott meg öt javaslatot, amelyek – többek közt – szabályzatok elkészítéséhez, a kiadások elszámolásához, valamint a leltár összeállításához kapcsolódtak. A kuratórium elnökének 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie, amelyet meg kell küldenie az ÁSZ részére.


Az ellenőrzött pártalapítványoknak intézkedési tervet kell készíteniük


A vonatkozó törvényi előírás szerint mind a négy ellenőrzött pártalapítványnak intézkedési tervet kell készítenie, ugyanakkor a Megújuló Magyarországért Alapítvány, a Liberális Magyarországért Alapítvány és a Váradi András Alapítvány esetében - tekintettel a feltárt szabálytalanságok lényegességére - az ÁSZ felhívja a figyelmet arra, hogy szabálytalanságok jövőbeli kiküszöbölésére alkalmas intézkedési terv elkészítése alapvető feltétele annak, hogy az érintett pártalapítványok elkerüljék a költségvetési támogatásuk felfüggesztésére irányuló, törvényben rögzített számvevőszéki kezdeményezést.


A jelentéseket a pártalapítvány nevére kattintva érheti el: Jobbik Magyarországért Alapítvány, Megújuló Magyarországért Alapítvány, Liberális Magyarországért Alapítvány, Váradi András Alapítvány.


Holman Magdolna
Főtitkár


Horváth Bálint
Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály