Lezárult négy országos nemzetiségi önkormányzat utóellenőrzése

2018-10-25 10:00:00   |   Feltöltötte: Lengyel Viktor

Az Állami Számvevőszék befejezte a Bolgár Országos Önkormányzat, a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata, a Szerb Országos Önkormányzat és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata utóellenőrzését. Az utóellenőrzés megállapította, hogy az intézkedési terv végrehajtott feladatai következtében az önkormányzatok működésének szabályozottsága, illetve szabályszerűsége javult. A végre nem hajtott intézkedések azonban mind a négy önkormányzatnál továbbra is veszélyeztetik a közpénzekkel való felelős, elszámoltatható és átlátható gazdálkodást.

Az Állami Számvevőszék kiemelt figyelmet fordít ellenőrzési megállapításai fokozottabb hasznosulására. A rendszeres utóellenőrzések visszacsatolást adnak mind a döntéshozók, mind az ellenőrzött szervezetek számára, ezáltal hozzájárulnak a szükséges intézkedések tényleges végrehajtáshoz és a közpénzügyek rendezettségének javulásához.

 

Lezárult négy országos nemzetiségi önkormányzat utóellenőrzése

 

A Bolgár Országos Önkormányzat utóellenőrzése

 

A Bolgár Országos Önkormányzat gazdálkodásának, a belső kontrollrendszer kialakításának és működésének, az államháztartásból nyújtott támogatás, illetve az államháztartásból meghatározott célra ingyenesen juttatott vagyon felhasználásának ellenőrzését az ÁSZ 2015-ben végezte el a 2010. január 1. és a 2014. június 30. közötti időszakra vonatkozóan. Az ÁSZ részére megküldött intézkedési tervben a hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetésére az önkormányzatnál 13 feladatot határoztak meg. Az utóellenőrzés célja ezzel összhangban annak értékelése volt, hogy az intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e.

 

Lezárult négy országos nemzetiségi önkormányzat utóellenőrzése


Az utóellenőrzés megállapította, hogy a Bolgár Országos Önkormányzat az Állami Számvevőszék intézkedést igénylő megállapításai alapján tett javaslataira készített intézkedési tervében 13 feladatot határozott meg, amelyből tízet határidőben, kettőt részben és egyet nem hajtott végre.


Az integritás biztosítása érdekében a Bolgár Országos Önkormányzat közgyűlése a jogszabályi előírással össz-hangban határozatba foglalta az elnök vélemény-nyilvánítási joggyakorlásának feltételeit.


A belső kontrollrendszer szabályozottsága a végrehajtott intézkedések eredményeként javult. Elkészítették az ellenőrzési nyomvonalat és kialakították a nyomonkövetési rendszert. Ugyanakkor a jogszabályi előírás ellenére nem alakították ki a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítési rendjét.

 

Lezárult négy országos nemzetiségi önkormányzat utóellenőrzése


A pénzügyi gazdálkodási tevékenység szabályszerűsége javult. A költségvetési határozat-tervezeteket a jogszabályi előírásoknak megfelelően készítették el, melyeket egyeztettek a költségvetési szervek vezetőivel. A vagyongazdálkodás szabályszerűsége nem javult. Az önkormányzat tulajdonát képező vagyon használatának és hasznosításának szabályait közgyűlési határozatban rögzítették. Ugyanakkor a jogszabályi előírások ellenére a 2014. évi éves beszámoló mérlegét nem támasztották alá leltárral, továbbá nem készítették el az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét. Az intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról a jogszabályi előírás ellenére nem vezettek nyilvántartást.


Az Állami Számvevőszék figyelemfelhívó levéllel fordult a nemzetiségi önkormányzat hivatalának vezetőjéhez a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetése érdekében.

 

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata utóellenőrzése

 

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata gazdálkodásának, a belső kontrollrendszer kialakításának és működésének, az államháztartásból nyújtott támogatás, illetve az államháztartásból meghatározott célra ingyenesen juttatott vagyon felhasználásának ellenőrzését az ÁSZ 2015-ben végezte el a 2010. január 1. és a 2014. június 30. közötti időszakra vonatkozóan. Az ÁSZ részére megküldött intézkedési tervben a hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetésére az önkormányzatnál 30 feladatot határoztak meg. Az utóellenőrzés célja ezzel összhangban annak értékelése volt, hogy az intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e.

 

Lezárult négy országos nemzetiségi önkormányzat utóellenőrzése


Az utóellenőrzés megállapította, hogy a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata az Állami Számvevőszék által elfogadott intézkedési tervében meghatározott 30 feladatból tizenhatot határidőben, kettőt határidőn túl, hetet részben, ötöt nem hajtott végre.


Az intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően kiegészült a hivatal szervezeti és működési szabályzata, elkészültek a számviteli szabályzatok, és a hiányzó belső eljárásrendek. Az önkormányzat elvégezte a költségvetési határozattervezet egyeztetését, valamint elkészítette az éves konszolidált beszámolót. Az önkormányzat kivizsgálta az elmaradt leltározás okait, valamint megnevezte a felelősöket. Az intézkedési tervben meghatározott feladatok közül az önkormányzat részben hajtotta végre az információ-áramlással, a kockázatkezelési rendszerrel, a vagyongazdálkodás szabályszerűségével kapcsolatos feladatokat.

 

Lezárult négy országos nemzetiségi önkormányzat utóellenőrzése


Az intézkedési tervben foglaltak ellenére az önkormányzat nem hajtotta végre a gazdálkodási jogkörök sza-bályszerű gyakorlásának érvényesítését, a szakszerű és hatékony működés ellenőrzését, továbbá a zárszámadás, a költségvetési jelentéskészítés és a vagyongazdálkodás szabályszerűségéhez kötődő, valamint a közérdekű adatigénylések teljesítésének rendjéhez kapcsolódó feladatokat. A vagyongazdálkodás terén a működési kockázatok nem csökkentek.


Az Állami Számvevőszék figyelemfelhívó levéllel fordult a nemzetiségi önkormányzat hivatalának vezetőjéhez a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetése érdekében.

 

A Szerb Országos Önkormányzat utóellenőrzése

 

A Szerb Országos Önkormányzat gazdálkodásának, a belső kontrollrendszer kialakításának és működésének, az államháztartásból nyújtott támogatás, illetve az államháztartásból meghatározott célra ingyenesen juttatott vagyon felhasználásának ellenőrzését az ÁSZ 2015-ben végezte el a 2010. január 1. és a 2014. június 30. közötti időszakra vonatkozóan. Az ÁSZ részére megküldött intézkedési tervben a hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetésére az önkormányzatnál 20 feladatot határoztak meg. Az utóellenőrzés célja ezzel összhangban annak értékelése volt, hogy az intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e.

 

Lezárult négy országos nemzetiségi önkormányzat utóellenőrzése


Az utóellenőrzés megállapította, hogy a Szerb Országos Önkormányzat az Állami Számvevőszék által elfogadott intézkedési tervében meghatározott 20 feladatból hatot határidőben, nyolcat részben hajtott végre, hat feladatot nem hajtott végre.


Az intézkedési tervnek megfelelően gondoskodtak az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat elkészítéséről. Az önkormányzat a költségvetési határozat-tervezeteket a költségvetési szervek vezetőivel egyeztette, annak eredményét jegyzőkönyvbe rögzítették. Gondoskodtak az előirányzattal nem rendelkező várható kiadások előzetes megtervezéséről, betartották a jóváhagyott kiadási előirányzaton belüli gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi előírásokat. Az önkormányzat gondoskodott továbbá a vagyonhasznosítás versenyeztetés útján történő értékha-tárának meghatározásáról és szabályozásáról.