Lezárult két nem állami humánszolgáltató ellenőrzése

2018-11-27 10:00   |   Feltöltötte: Beck Éva

Az Állami Számvevőszék befejezte az Eventus Üzleti Tudományok Szakképző Iskoláért Alapítvány és a Szinergia Gazdasági Oktatást Támogató Alapítvány, mint intézményfenntartó ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy egyik intézményfenntartó sem teremtette meg a költségvetési támogatások átlátható, elszámoltatható felhasználásának feltételeit. Az Eventus Alapítványnál a köznevelési feladathoz rendelt költségvetési támogatások cél szerinti felhasználása nem volt elszámoltatható. A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének nem tett eleget. A Szinergia Alapítvány beszámolási kötelezettségét nem teljesítette, a köznevelési feladatellátásához kapott költségvetési támogatásokat nem szabályszerűen használta fel. Az ÁSZ a pénzeszközök rendeltetésellenes felhasználása miatt vagyonmegóvási intézkedést kezdeményezett az alapítványnál.

Humánszolgáltatást nyújtó, államháztartáson kívüli szervezeteknél végez ellenőrzéseket az ÁSZ. A köznevelési és szociális feladatokat ellátó nem állami intézményfenntartók részére közfeladataik ellátására évente jelentős összegű pénzügyi támogatást biztosítottak a mindenkori költségvetési törvények. Az ÁSZ ellenőrzésével hozzájárul ahhoz, hogy a közfeladatok ellátásáért kapott közpénzeket az államháztartáson kívüli szervezetek is átlátható módon használják fel.

 

Befejeződött az Eventus Üzleti Tudományok Szakképző Iskoláért Alapítvány ellenőrzése

 

Az Eventus Üzleti Tudományok Szakképző Iskoláért Alapítványt 1994-ben a „SZOMA-EVENTUS” Oktatási és Vállalkozásszervező Kft. alapította, egyebek mellett azzal a céllal, hogy az EVENTUS Üzleti, Művészeti Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium egykori jogelőd intézményének fenntartásához, működéséhez hozzájáruljon.

 

Lezárult két nem állami humánszolgáltató ellenőrzése

 

A fenntartó alapítvány nyílt, közhasznú jogállású szervezet volt, vállalkozási tevékenységet az ellenőrzött időszakban nem folytatott. 1994-ben megalapított intézménye Egerben hat, majd 2016. szeptember 1-től öt telephelyen működött és az egész országból fogadott diákokat. Az intézmény engedélyezett tanulói létszáma meghaladta a 2500 főt.


A fenntartó gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai nevelés-oktatási, alapfokú művészetoktatási, felnőttoktatási és kollégiumi ellátási feladatain túl, azokhoz kapcsolódóan közhasznú és egyéb tevékenységeket is folytatott az alapítványi célok megvalósítása érdekében. Összes bevétele a 2014. évi 254,4 millió forintról 2016-ra 305,4 millió forintra nőtt. A költségvetési támogatások összes bevételhez viszonyított aránya 2014-ben 99,2%, 2016-ban 98,8% volt.


Az ellenőrzés megállapította, hogy az Eventus Üzleti Tudományok Szakképző Iskoláért Alapítvány belső szabályozásának tartalma nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, a költségvetési támogatások átlátható, elszámoltatható felhasználásának feltételeit nem teremtette meg. A költségvetési támogatásokkal kapcsolatos, a Magyar Államkincstár felé fennálló igénylési, módosítási, elszámolási kötelezettségnek a jogszabályi előírásoknak megfelelően eleget tett.


A fenntartó a humánszolgáltató intézménye közfeladat-ellátásának működési kereteit szabályszerűen kialakította, az intézmény szervezeti, személyi és tárgyi feltételeinek megteremtéséről gondoskodott. A köznevelési közfeladat ellátására kapott támogatások felhasználását azonban nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően tartotta nyilván, abból nem volt megállapítható a támogatások cél szerinti felhasználása.


Az alapítvány ellenőrizte intézményét és élt a jogszabály által számára biztosított intézmény-értékelési jogával. A beszámolóra vonatkozó közzétételi kötelezettségét nem szabályszerűen teljesítette, a beszámoló hitelességét megtévesztően növelte. A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének nem tett eleget, ezáltal az intézménye működtetéséhez felhasznált közpénzekre vonatkozó gazdálkodás átláthatóságát a nyilvánosság előtt nem biztosította.


Az ÁSZ az Eventus Üzleti Tudományok Szakképző Iskoláért Alapítvány kuratóriumi elnökének hat javaslatot fogalmazott meg, amelyre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

 

Lezárult a Szinergia Gazdasági Oktatást Támogató Alapítvány ellenőrzése

 

A Szinergia Gazdasági Oktatást Támogató Alapítványt egy magánszemély alapította. Célja alapítványi szakiskola működtetése, a szociálisan rászoruló diákok, a pedagógusi tudományos munka támogatása, a tehetséggondozás, az iskola nemzetközi tapasztalatcseréjének segítése, hagyományápolás. Legfőbb döntést hozó, ügyintéző, képviseleti testületi szerve a magánszemélyekből álló kuratórium. A fenntartó által alapított budapesti székhelyű szakképző iskolának Budapesten, Miskolcon, Pécsen, Szegeden és Egerben összesen hét tagintézménye volt az ellenőrzött időszakban.

Lezárult két nem állami humánszolgáltató ellenőrzése


Az ellenőrzés megállapította, hogy a Szinergia Gazdasági Oktatást Támogató Alapítvány, mint intézményfenntartó a költségvetési támogatások átlátható, elszámoltatható igénybevételének és felhasználásának feltételeit szabályszerű működési és gazdálkodási környezet kialakításával nem teremtette meg. A 2015-2016. évekre vonatkozóan beszámoló készítési kötelezettségét nem teljesítette, a 2014. évi számviteli beszámolóját a kuratóriuma nem hagyta jóvá. A támogatás felhasználásáról a jogszabályokban előírt nyilvántartást nem vezették. Továbbá nem határozták meg a kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályait, a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit a fenntartott Szinergia Üzleti Szakképző Iskolára vonatkozóan.


Az alapítvány a kapott költségvetési támogatás felhasználásának pénzügyi bizonylatait nem őrizte meg teljes körűen. A támogatást 2016-ban nem adta át teljes összegben az intézményének, ugyanakkor az át nem adott költségvetési támogatás cél szerinti felhasználását nyilvántartással nem igazolta.


A fenntartott köznevelési intézménye működtetéséhez felhasznált közpénzekkel a nyilvánosság előtt az alapítvány nem számolt el, nem érvényesült a közpénzek felhasználására vonatkozóan az átláthatóság elve.


A megállapított hiányosságok, szabálytalanságok alapján az alapítvány intézményfenntartóként nem biztosította a törvényes gazdálkodás feltételeit, ezért az ÁSZ a pénzeszközök rendeltetésellenes felhasználása miatt vagyonmegóvási intézkedésként az államháztartás alrendszeréből nyújtott támogatások folyósításának felfüggesztését kezdeményezte az ellenőrzött szervezet tekintetében.


Az ÁSZ a Szinergia Gazdasági Oktatást Támogató Alapítvány kuratóriuma elnökének hét javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

 

 

Dr. Nagy Imre

felügyeleti vezető

 

Dr. Gulyás Kata

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály