Lezárult két állami társaság ellenőrzése

2018-10-26 10:00:00   |   Feltöltötte: Lengyel Viktor

Az Állami Számvevőszék befejezte az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. és a Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a társaságok pénzügyi-számviteli feladatellátása és vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű. Az MNKH Zrt.-nél a 2014-2016. évi éves beszámolók letétbe helyezése nem történt meg a törvényi határidőben. A Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. tervezési, beszámoló-készítési, adatszolgáltatási, közzétételi kötelezettségeinek teljesítése szabályszerű volt.

Az állami résztulajdonú gazdálkodó szervezetek ellenőrzése kiemelten fontos a vagyon megőrzése, megóvása érdekében, valamint a kormányzati szektor elszámolásaiban megjelenő állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek esetében, amelyekkel szemben alapvető követelmény, hogy gazdálkodásuk, működésük szabályszerű, az általuk szolgáltatott adatok minél megbízhatóbbak legyenek. A kiegyensúlyozott, átlátható és fenntartható költségvetési gazdálkodás érvényesítésének elvét az Alaptörvény rögzíti, a nemzeti vagyon megőrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodásnak a követelményeit sarkalatos törvény határozza meg.

 

Az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. ellenőrzése

 

A társaságot 2012. november 20-án 500 millió Ft jegyzett tőkével a magyar állam 90%-os és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 10%-os részesedéssel alapította, a 2012-2020. évekre szóló külgazdasági stratégia végrehajtása céljából. A társaság alapításának célja többek között a kis- és középvállalkozások tartalékainak hatékony mozgósítása, a piaci tevékenységeik bővülésének támogatása, valamint az exportkapacitásuk fejlesztése, külpiaci aktivitásuk szervezettebbé tétele, a külpiacokon való megjelenésük hatékony segítése volt. A társaság kereskedelem-fejlesztési feladatait 2016. március 1-jétől közfeladatként látta el.

 

Lezárult két állami társaság ellenőrzése


Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy a magyar állam többségi tulajdonában lévő MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. tekintetében a tulajdonosi jogok gyakorlói –2013. április 4-ig a gazdaságpolitikáért felelős miniszter, 2013. április 5. - 2014. június 5. között a Miniszterelnökségen működő külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkár, 2014. június 6-tól a külgazdasági ügyekért felelős miniszter- a jogszabályi előírásokkal összhangban kialakították a társasági részesedések felett a tulajdonosi joggyakorlás kereteit és szabályszerűen gyakorolták a tulajdonosi jogokat.


Az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. rendelkezett a pénzügyi-számviteli feladatellátás és a vagyon-gazdálkodás területén a jogszabályban előírt szabályzatokkal. A számlarend azonban a jogszabályi előírás ellenére nem tartalmazta az abban foglaltakat alátámasztó bizonylati rendet.


A pénzügyi-számviteli feladatellátás nem volt szabályszerű, mert a beszámolóban kimutatott ráfordításokat főkönyvi adatokkal nem támasztották alá. A bevételek elszámolása a jogszabályi előírásoknak megfelelt, a közszolgáltatási díjat önköltségszámítással megalapozták. Az értékcsökkenés elszámolása a jogszabályokkal és a belső szabályozással összhangban történt.


A társaság vagyonnyilvántartása – ezáltal a vagyongazdálkodása – nem volt szabályszerű, mert a mérlegben kimutatott eszközök és források állományát nem támasztották alá leltárral, így a valódiság elve nem érvényesült. A saját vagyon változását eredményező döntéshozatal során a jogszabályban előírt és az alapszabályban rögzített hatásköri előírásokat betartották. A társaság belső ellenőrzést működtetett a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekre vonatkozó jogszabályi előírásnak megfelelően.

 

Lezárult két állami társaság ellenőrzése


A 2014-2016. évi éves beszámolók letétbe helyezése a törvényben előírt határidőben nem történt meg. Az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. 2016-ban a közszolgáltatási szerződésben előírt beszámolási kötelezettségeinek eleget tett. A közérdekű adatokra és a köztulajdonban álló gazdasági társaságokra előírt közzétételi kötelezettségeit a társaság teljesítette.


A számviteli szabályozottság, a könyvvezetés és a leltár készítése területén feltárt szabálytalanságok miatt az éves beszámoló nem felelt meg a valódiság elvének. A beszámoló, és az abban foglalt adatok közzététele így megtévesztő képet adott a társaság gazdálkodásáról, pénzügyi és vagyoni helyzetének alakulásáról, ezáltal nem biztosította a társaság gazdálkodásának átláthatóságát.


A megállapított szabálytalanságokkal összefüggésben az ÁSZ az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt vezérigazgatójának négy javaslatot fogalmazott meg, amelyre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

 

A Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. ellenőrzése

 

A magyar állam kizárólagos tulajdonában lévő társaságot 1993. január 1-jei hatállyal a honvédelmi miniszter alapította 70 millió Ft jegyzett tőkével. Fő tevékenysége a honvédelmi ingatlanok üzemeltetése, őrzés-védelme volt, e mellett speciális honvédelmi célokat szolgáló informatikai fejlesztési, szolgáltatási tevékenységeket látott el. Közszolgáltatást nem végzett. A társaság 2000-től minősített NATO-beszállító.

 

Lezárult két állami társaság ellenőrzése


A társasági részesedés feletti tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a Honvédelmi Minisztérium (HM) gyakorolta, a HM és az MNV Zrt. között létrejött együttműködési megállapodásban foglalt korlátozásokkal. Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlási körébe tartozó ügy az ellenőrzött időszakban nem volt.


A HM a társaság feletti tulajdonosi joggyakorlás rendjét a jogszabályi előírásoknak megfelelően kialakította, és szabályszerűen gyakorolta a tulajdonosi jogokat.


A Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. nem rendelkezett a beszámoló készítést megalapozó könyvvezetés és bizonylatolás részletes szabályait rögzítő számlarenddel a törvényi előírás ellenére, ezért a pénzügyi-számviteli feladatellátás és a vagyonnyilvántartás nem volt szabályozott, és nem volt szabályszerű. Számlarend hiányában a bevételek, ráfordítások, az immateriális javak és tárgyi eszközök állománya növekedési tételeinek, valamint az értékcsökkenés főkönyvi elszámolása nem volt szabályszerű. A vagyonnyilvántartás értékelése alapján a vagyongazdálkodás sem volt szabályszerű. Az árképzés szabályszerű önköltségszámítással megalapozott volt. A társaság a mérlegben kimutatott eszközök és források állományát a törvényi és a belső szabályzat előírása szerinti leltárral alátámasztotta. A saját vagyon változását eredményező döntéshozatal során az alapszabályban rögzített hatásköri előírásokat betartották.

 

Lezárult két állami társaság ellenőrzése


A társaság eleget tett a jogszabályban és a HM által előírt tervezési, beszámoló-készítési, adatszolgáltatási és adatvédelmi kötelezettségeknek. A köztulajdonban álló gazdasági társaságokra előírt közzétételi, valamint a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekre előírt adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesítette, továbbá belső ellenőrzést működtetett a jogszabályi előírásnak megfelelően.


A megállapított szabálytalanságokkal összefüggésben az ÁSZ a Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójának kettő javaslatot fogalmazott meg, melyekre az érintettnek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteni.

 

Dr. Nagy Imre

felügyeleti vezető

 

Lengyel Viktor

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály