Lezárult a Magyar Nemzeti Levéltár ellenőrzése

2018-12-06 10:00   |   Feltöltötte: Beck Éva

Az Állami Számvevőszék befejezte a Magyar Nemzeti Levéltár 2014-2016. évi pénzügyi és vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a Levéltár belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése nem volt szabályszerű, ezáltal nem volt biztosított az átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás. A pénzügyi és vagyongazdálkodás nem volt szabályszerű. Az integritás kontrollrendszer működtetésének hiányosságai miatt az integritás szemlélet nem érvényesült.

Az államháztartás központi alrendszerének közpénz felhasználása, az intézmények által ellátott közfeladatok sokrétűsége, valamint a feladatellátáshoz rendelt vagyon nagyságrendje indokolja, hogy az Állami Számvevőszék ellenőrzéseket folytasson a pénzügyi és vagyongazdálkodás területén. Az ellenőrzésekkel az ÁSZ hozzájárul a központi intézmények pénzügyi helyzetének pontosabb megítéléséhez, és a jó gyakorlat kialakításán és terjesztésén keresztül az ellenőrzések elősegíthetik a gazdálkodás szabályszerűségének javítását.


A Magyar Nemzeti Levéltár szervezete a megyei levéltáraknak a Magyar Országos Levéltárba történt 2012. október 1-jei beolvadását követően alakult ki. Alapítója Magyarország Országgyűlése, irányító szerve az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Közfeladata levéltári tevékenység. Alaptevékenysége többek között az iratkezelési szabályzatok kiadásával összefüggő feladatok ellátása, az illetékességi körébe tartozó szervek nem selejtezhető köziratainak átvétele, őrzése, a közfeladatot ellátó szerveknél, illetve az állami gazdasági társaságoknál az irattári selejtezés és iratkezelés ellenőrzése, a maradandó értékű magániratok átvétele, megvásárlása, őrzése, gyűjtése, levéltár-tudományi szakkönyvtár működtetése. Egyéb feladatként nemzetközi kapcsolatokat tart fenn, bel- és külföldi mikrofilm- és kiadványcserét folytat, állományvédelmi és reprográfiai szolgáltatásokat nyújt.

 

Lezárult a Magyar Nemzeti Levéltár ellenőrzése

A Levéltár mérleg szerinti vagyona 2016. december 31-én 9 milliárd 891,5 millió Ft, a teljesített összes bevétele 2016-ban 4 milliárd 346,7 millió Ft, a teljesített összes kiadása 3 milliárd 819,0 millió Ft volt. Átlagos statisztikai állományi létszáma a 2014. évi 682 főről 2016. évre 802 főre növekedett.

 

Lezárult a Magyar Nemzeti Levéltár ellenőrzése
Az ÁSZ megállapította, hogy a Levéltár feletti irányító szervi jogosultságokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma szabályszerűen gyakorolta.


A Levéltár belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése az ellenőrzött időszakban nem volt szabályszerű, továbbá 2016. október 1-jétől az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására nem jelöltek ki szervezeti felelőst. A kontrolltevékenységek gyakorlása nem volt szabályszerű, és nem gondoskodtak a belső ellenőrzési tervekben foglaltak teljes körű végrehajtásáról.


A Levéltár pénzügyi gazdálkodása nem volt szabályszerű. A bevételek beszedése és elszámolása során nem tartották be a jogszabályi- és a belső előírásokat, a kiadási előirányzatok felhasználásánál pedig a pénzgazdálkodási jogköröket nem a jogszabályi előírások szerint gyakorolták. A vagyongazdálkodás nem volt szabályszerű, mert a Levéltár nem rendelkezett az általa használt vagyoni kör egészére kiterjedő hatályú vagyonkezelési szerződéssel. A jogszabály erejénél fogva vagyonkezelésébe került vagyonelemekre vonatkozó ‒ tulajdonosi joggyakorló felé fennálló ‒ bejelentési kötelezettségét az ellenőrzött időszak végéig nem teljesítette. A jogszabályi előírás és a belső szabályozásban foglaltak ellenére nem állított össze a mérleg fordulónapján meglévő eszközeit és forrásait mennyiségben és értékben, tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazó leltárt.


A jogszabályok által előírt integritást támogató kontrollokat kiépítették, azonban a működtetésben feltárt hiányosságok miatt az integritásszemlélet nem érvényesült.


Az Állami Számvevőszék a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának 17 javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

Salamon Ildikó

felügyeleti vezető

 

Beck Éva

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály