Közérdekű bejelentések 2018. július és augusztus hónapokban

2018-09-10 17:03   |   Feltöltötte: Dr. Pálmai Gergely

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 1. § (2)-(3) bekezdései definiálják a közérdekű bejelentés és a panasz fogalmát. 2018. július és augusztus hónapokban összesen 23 közérdekű bejelentés vagy panasz érkezett az Állami Számvevőszékhez. Panaszt vagy közérdekű bejelentést bárki megfogalmazhat.

Olyan kérelmet tekinthetünk panasznak, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más - így különösen bírósági, közigazgatási - eljárás hatálya alá. Az elmúlt időszakban számos esetben érkezett olyan beadvány az Állami Számvevőszékhez (ÁSZ), amelyben a panaszos a vele szemben folytatott végrehajtási eljárás során tett végrehajtási cselekményeket sérelmezte és kérte az ÁSZ eljárását a panaszolt cselekmény megszüntetését illetően. Az ÁSZ azonban nem része a bírósági végrehajtás szervezetrendszerének, nincs lehetősége arra, hogy a végrehajtási eljárást megszüntesse, visszavonja, vagy annak felfüggesztésére szólítsa fel az ügyben eljáró végrehajtót. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 217. § (1) bekezdése értelmében a végrehajtónak a végrehajtási eljárás szabályait és a végrehajtási kifogást előterjesztő jogát vagy jogos érdekét lényegesen sértő intézkedése, illetőleg intézkedésének elmulasztása ellen a fél vagy más érdekelt végrehajtási kifogást terjeszthet elő a végrehajtást foganatosító bírósághoz.


Közérdekű bejelentésről akkor beszélhetünk, ha a bejelentő olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja.


Az ÁSZ ellenőrzési tevékenységét az elnöke által jóváhagyott ellenőrzési terv alapján végzi. Az ÁSZ a hozzá érkezett jelzések (közérdekű bejelentések, panaszok) alapján a tudomására jutott adatokat, tényeket a folyamatban lévő ellenőrzései keretében vagy ellenőrzéseinek tervezése során hasznosítja.


2018. július hónapban a 8 darab beérkezett egyedi bejelentés közül 2 esetben került sor hatásköri áttételre: bűncselekmény gyanúját felvető bejelentés esetében az illetékes nyomozóhatóság, nem megfelelő hulladékkelés tárgyában pedig az eljárni jogosult kormányhivatal részére. További 2 esetben a hatásköri áttételtől eltekintettünk, figyelemmel arra, hogy a panasztevő jelzését csak másolatban küldte meg az ÁSZ részére és mindkét esetben a címzett az eljárni jogosult közigazgatási szerv volt. A bírósági végrehajtási ügyben tájékoztattuk a panaszost, hogy jelzése nem tartozik a közérdekű bejelentésekről szóló törvény hatálya alá.


2018 augusztusában a 15 darab beérkezett egyedi bejelentés közül 4 esetben került sor hatásköri áttételre: bűncselekmény gyanúját felvető bejelentés esetében az illetékes nyomozóhatósághoz, építésügyi szabályok vélt megsértésével és fogyasztóvédelemmel kapcsolatosan az illetékes járási hivatalhoz, míg önkormányzati rendelet felülvizsgálatával összefüggésben az eljárni jogosult kormányhivatalhoz. További 1 esetben felhívtuk a bejelentő figyelmét, hogy panasza nem tartozik a közérdekű bejelentésekről szóló törvény hatálya alá és tájékoztattuk az ügyére vonatkozó jogszabályi rendelkezésekről.

 

Az alábbi grafikon szemlélteti az ÁSZ által hasznosított, 2018 júliusában és augusztusában érkezett közérdekű bejelentések számának alakulását összehasonlítva az előző hónapok adataival:

 

Közérdekű bejelentések 2018. július és augusztus hónapokban

 

2018 júliusában és augusztusában összesen 8 darab közérdekű adatigénylés és kérdésfeltevés érkezett az Állami Számvevőszékhez, melyek döntően az ÁSZ jelentéseinek nyilvánosságra hozatalával, az országgyűlési választásokhoz kapcsolódóan a kampánytámogatás felhasználásával és az elszámolással, valamint egészségügyi intézmények ellenőrzéseivel voltak kapcsolatosak.

 

dr. Pálmai Gergely, osztályvezető

Elnöki titkárság és igazgatási osztály