Három önkormányzati társaság ellenőrzése fejeződött be

2018-03-13 10:00   |   Feltöltötte:

Az Állami Számvevőszék befejezte az Andrástermál Jászszentandrási Termálfürdő és Ivóvíz Szolgáltató Kft., a tiszanánai Enter-Nána Építőipari és Szolgáltató Nonprofit Kft. és a Somogyjádi Sportcsarnok Létesítmény– és Településüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú NKft. ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy az Andrástermál Kft. és az Enter-Nána Nkft. vagyongazdálkodása nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A két társaság a közzétételi kötelezettségnek sem tett eleget, így működésük és gazdálkodásuk átláthatósága nem volt biztosított. A Somogyjádi Sportcsarnok működésének szabályozottsága megfelelt az előírásoknak. A bevételek és ráfordítások elszámolása, az adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségek teljesítése, valamint a vagyon nyilvántartása szabályszerű volt. A társaság fizetőképessége, valamint az átláthatóság biztosított volt.

Az Állami Számvevőszék kiemelt célja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodásában rejlő pénzügyi kockázatok feltárásával, az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatások és ingyenes vagyonjuttatások, valamint az államháztartáson kívül működő feladatellátó rendszerek ellenőrzéseivel hozzájáruljon ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívül működő szervezetek is átlátható, rendezett módon használják fel. Az ÁSZ ezért ütemezetten ellenőrzi az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdálkodó szervezeteket, melynek keretében az Andrástermál Jászszentandrási Termálfürdő és Ivóvíz Szolgáltató Kft., a tiszanánai Enter-Nána Építőipari és Szolgáltató Nonprofit Kft. és a Somogyjádi Sportcsarnok Létesítmény– és Településüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú NKft. ellenőrzésére került sor.

 

Három önkormányzati társaság ellenőrzése fejeződött be

 

Az Andrástermál Jászszentandrási Termálfürdő és Ivóvíz Szolgáltató Kft. ellenőrzése

 

A társaságot az önkormányzat az ellenőrzött időszakot megelőzően, kizárólagos tulajdonosként alapította. Közfeladatot nem látott el, feladata a strandfürdő és a kemping üzemeltetése volt. Jegyzett tőkéje 3 millió Ft volt, amelyet teljes egészében pénzbeli hozzájárulásként bocsátott az alapító a társaság rendelkezésére. A társaság az ellenőrzött időszakban veszteséges volt.

 

Három önkormányzati társaság ellenőrzése fejeződött beHárom önkormányzati társaság ellenőrzése fejeződött be


Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy Jászszentandrás önkormányzata a tulajdonosi jogokat az Andrástermál Jászszentandrási Termálfürdő és Ivóvíz Szolgáltató Kft. felett nem alakította ki és jogait nem gyakorolta szabályszerűen. A társaság felügyelőbizottsága nem állapította meg az ügyrendjét, az éves beszámolókról nem készített írásbeli jelentést, ezáltal az éves beszámolókat jogszabályi előírás ellenére az önkormányzat az FB jelentése hiányában fogadta el.


A társaság rendelkezett a jogszabályban előírt számviteli szabályzatokkal. A számviteli politika aktualizálását elmulasztotta, számlarendjét nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően alkotta meg. A társaság az éves beszámolóit a jogszabályban előírt határidőben elkészítette és közzétette, adatszolgáltatási kötelezettségeinek eleget tett. Az Andrástermál Jászszentandrási Termálfürdő és Ivóvíz Szolgáltató Kft. nem támasztotta alá az éves beszámoló mérlegét szabályszerű leltárral. Bevételeit szabályosan számolta el, azonban az anyagjellegű és a személyi jellegű ráfordítások, valamint az értékcsökkenés elszámolása során a jogszabályi előírásoknak nem tett eleget. Honlapján a jogszabályban előírt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget, ezáltal nem biztosította a működésének és gazdálkodásának átláthatóságát.

 

Három önkormányzati társaság ellenőrzése fejeződött be


Az ÁSZ jelentésében az Andrástermál Jászszentandrási Termálfürdő és Ivóvíz Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének hat, Jászszentandrás Községi Önkormányzat polgármesterének öt javaslatot fogalmazott meg, amelyekre az érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

 

Az Enter-Nána Építőipari és Szolgáltató Nonprofit Kft. ellenőrzése

 

A Tiszanána Község Önkormányzata 100%-os tulajdonában lévő társaság főbb közfeladatai közé tartozott az önkormányzati ingatlanok fenntartása, karbantartása, üzemeltetése, műszaki-technikai felszereltség biztosítása, a helyi közutak építése és fenntartása, a köztemetők üzemeltetése, továbbá a szociális és gyermekétkeztetés biztosítása, az időskorúak gondozása, a település tisztasági és parkolási szolgáltatás, valamint a piacüzemeltetés. A társaság 2016-ban 59,7 millió Ft nettó árbevételt ért el. A saját tőke összege a 2013. évi nyitó 5,6 millió Ft-ról 2016 végére 63,1 millió Ft-ra, több mint tízszeresére emelkedett, főként a működéséhez pályázati forrásból kapott támogatás jogszabály előírása alapján lekötött tartalékba való helyezése miatt. A társaság kötelezettségállománya 1,2 millió Ft-ról 7,2 millió Ft-ra növekedett, melyből 2016 végén 5,8 millió Ft-ot az önkormányzat felé fennálló tartozás tett ki. Az önkormányzat a társaság feladat-ellátásához szükséges eszközöket a társaság megalapításakor vagyonkezelésébe adta. A társaság a 2015-ös év kivételével veszteségesen gazdálkodott, 2015-ben 955 ezer Ft eredményt ért el.

 

Három önkormányzati társaság ellenőrzése fejeződött be


Az ellenőrzés megállapította, hogy az önkormányzat a tulajdonosi joggyakorlás kereteit a felügyelőbizottsági ügyrenddel és a javadalmazási szabályzattal kapcsolatos hiányosságok kivételével szabályszerűen alakította ki. Az önkormányzat tulajdonosi joggyakorlása azonban nem felelt meg a vagyongazdálkodási rendeletnek és az önkormányzati szervezeti és működési szabályzat előírásainak. A társaság részére nyújtott pénzeszköz átadásokról a polgármester a képviselő-testület felhatalmazása nélkül döntött, a társaság gazdálkodását, vagyongazdálkodását, működését az önkormányzat nem ellenőrizte.


Az ÁSZ feltárta, hogy a társaság a vagyonkezelésében lévő önkormányzati vagyont nem tartotta szabályszerűen nyilván és nem mutatta ki ellenőrizhető módon számviteli elszámolásaiban. A vagyongazdálkodás keretében nem készültek szabályszerű, az önkormányzattal egyeztetett éves leltárak. A mérlegtételek alátámasztásához a társaság az ellenőrzött időszakban a számviteli törvény előírása ellenére nem készített olyan leltárt, amely tételesen és ellenőrizhető módon tartalmazta valamennyi eszközét és forrását, mennyiségben és értékben.


A társaság az értékcsökkenési leírást nem a belső szabályzatában előírtaknak megfelelően számolta el. Az egyszerűsített éves beszámolók nem tükröztek a gazdálkodásról megbízható és valós képet, mivel a vagyonkezelésbe vett eszközöket a hosszú lejáratú kötelezettségei között nem mutatták ki. A társaság a bevételeit és ráfordításait az előírásoknak megfelelően számolta el, az árképzése szabályszerű volt.

 

Három önkormányzati társaság ellenőrzése fejeződött be


A társaság nem készítette el a közérdekű adatok közzétételének és a megismerésére irányuló kérelmek rendjére vonatkozó szabályzatát, továbbá nem teljesítette az előírt közzétételi kötelezettségét, így a működés átláthatósága nem volt biztosított.


Az ÁSZ jelentésében a társaság ügyvezetőjének tizenkettő, Tiszanána Község Önkormányzata polgármesterének négy javaslatot fogalmazott meg, amelyekre az érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

 

A Somogyjádi Sportcsarnok Létesítmény– és Településüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú NKft. ellenőrzése

 

A társaság 100%-ban a somogyjádi önkormányzat tulajdonában volt, a tulajdonosi jogokat az önkormányzat képviselő-testülete gyakorolta. A társaság közfeladatként látta el a közétkeztetési, ingatlan-üzemeltetési tevékenységeket, egyéb gazdasági tevékenységként a helyi kábeltelevízió részére műsorkészítést végzett. Egy somogyjádi tornateremre vonatkozóan az önkormányzat használati jogot alapító megállapodást kötött a magyar állam, mint tulajdonos képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt-vel. A létesítményt az MNV Zrt. 2013. január 22-én ingyenesen az önkormányzat használatába, majd 2013. október 28-án ingyenesen tulajdonába adta. A létesítmény üzemeltetésére az önkormányzat 2013. február 1. napjától kezdődően megbízási szerződést kötött a társasággal. A megbízási szerződésben az üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges költségek ellentételezéseként megbízási díjat határoztak meg. Az információs filmek és oldalak készítése kapcsán további megbízási szerződéseket kötött az önkormányzat a társasággal. A közétkeztetési közfeladat ellátására kötött szerződésben rögzítették, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, a társaság által üzemeltetett konyhán a társaság elvégzi az általános iskolás tanulók részére a közétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat, amelyek díjairól az önkormányzat döntött. A társaság nem tartozott a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek közé.