Észrevételezésen a Roma Foglalkoztatási Központ jelentéstervezete

2018-08-02 09:56   |   Feltöltötte: Gergely Szabolcs

Elkészült az Országos Roma Foglalkoztatási Központ jelentéstervezete, amelyet az ÁSZ észrevételezés céljából megküldött az ellenőrzöttek részére. A jelentés tervezetére az ellenőrzött intézmény vezetője, valamint az alapítói jogokat gyakorló, illetve a Központtal kapcsolatos feladatokat ellátó intézmények vezetői, az Országos Roma Önkormányzat elnöke, valamint az Országos Roma Önkormányzat Hivatalának hivatalvezetője is észrevételt tehet. Az ÁSZ az elfogadott észrevételeket figyelembe veszi a jelentés összeállításakor.

 

Fókuszban a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények


Magyarország Alaptörvényének XXIX. cikke kimondja, hogy a magyarországi nemzetiségek államalkotó tényezők. Az Alaptörvény mellett sarkalatos is törvények rögzítik, hogy a nemzetiségeknek joguk van anyanyelvük használatához, a sajátnyelven való névhasználathoz, saját kultúrájuk ápolásához és az anyanyelvű oktatáshoz. A nemzetiségek létrehozhatnak helyi és országos önkormányzatokat is. A nemzetiségi közfeladatok ellátásához az állami központi költségvetés támogatást nyújt, melyet a nemzetiségi önkormányzatok kizárólag e feladataik ellátására használhatnak fel.

 

A közpénzeket és közvagyont használó intézmények tevékenységével kapcsolatban alapvető elvárás, hogy törekedjenek a gazdaságos, hatékony és eredményes működésre. Mindezek mellett a közpénzfelhasználásukkal elszámolni köteles intézmények feladatellátása összhangban kell, hogy legyen célkitűzéseikkel, továbbá a társadalmi hasznosság jegyében a teljesítmény követelményeivel is, amellett hogy a törvényi rendelkezéseknek megfelelően szabályosan kell, hogy bánjanak a közpénzekkel és a rájuk bízott közvagyonnal. Mindezen szempontokat figyelembe véve az Állami Számvevőszék ellenőrzési programjában szerepelteti az országos nemzetiségi önkormányzatok fenntartásában levő intézmények gazdálkodásának ellenőrzését.

 

A témacsoportos ellenőrzések keretében sor került az Országos Roma Foglalkoztatási Központ ellenőrzésére is

 

Az Országos Roma Foglalkoztatási Központ közfeladata a nemzetiségi közösség oktatási feltételeinek bővítését, anyanyelvének fejlesztését szolgáló tevékenység, a társadalmi különbségek felszámolása, a társadalmi felzárkózás érdekében folytatott tevékenység, a nemzetiségi közösség sajátos kulturális önazonosságának megerősítése és a nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatok ellátása. Alaptevékenysége – többek között – a foglalkoztatást és munkaerő-piaci részvételt elősegítő szolgáltató tevékenység nyújtására, a roma nemzetiségi önkormányzatok szakmai munkájának fejlesztésére, munkatársak képzésére, nyelvhasználat elősegítésére, közösségfejlesztésre terjedt ki.


Az ÁSZ ellenőrzés célja a fentiekkel összhangban annak értékelése volt, hogy az Országos Roma Önkormányzat által alapított és fenntartott Országos Roma Foglalkoztatási Központ gazdálkodása, a belső kontrollrendszer kialakítása és működése, az Országos Roma Önkormányzat által nyújtott támogatás, illetve az államháztartásból meghatározott célra ingyenesen juttatott vagyon felhasználása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt-e.


Elkészült a jelentéstervezet


Az Országos Roma Foglalkoztatási Központ gazdálkodását, az Országos Roma Önkormányzat központtal kapcsolatos feladatellátását értékelő jelentéstervezet elkészült, melyet a Számvevőszék a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően megküldött az ellenőrzött szervezeteknek. A Központ intézményvezetője, az Országos Roma Önkormányzat elnöke, valamint az Önkormányzat hivatalának hivatalvezetője is észrevételt tehet az elkészült jelentéstervezetre.


Észrevételt tehetnek az ellenőrzöttek


Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 29. § (2) bekezdése értelmében az ellenőrzött szervezetek vezetői az ellenőrzés megállapításaira 15 napon belül tehetnek írásban észrevételt. Az ÁSZ az észrevételeket értékeli, az elfogadott észrevételeket figyelembe veszi a jelentés összeállításakor, az el nem fogadott észrevételeket pedig a végleges számvevőszéki jelentésben indokolással szerepelteti.


Az észrevételezés jelentősége, hogy a törvényi szabályozás értelmében az ellenőrzöttnek lehetősége van állást foglalni a jelentés tervezésben megfogalmazott megállapításokkal kapcsolatban. Az észrevételezés folyamata egyfelől a jelentés minőségét biztosító garanciális elem, másfelől kifejezi az ellenőrzés támogató jellegét, hiszen a végleges jelentést az ÁSZ az ellenőrzött véleményének figyelembe vételével alakítja ki. Az észrevételeket az ÁSZ a végleges jelentésben nyilvánossága hozza.

 

FV – Dr. Németh Erzsébet