Észrevételek a hallgatói önkormányzatok ellenőrzéséhez

2018-09-11 13:32   |   Feltöltötte: Makkai Mária

„Az állami felsőoktatási intézmények ellenőrzése a hallgatói önkormányzatok tekintetében” címmel készített jelentéstervezetre az ellenőrzött állami fenntartású felsőoktatási intézmények rektorai megküldték észrevételeiket. Az Állami Számvevőszék az észrevételeket értékelte, az elfogadottakat a jelentés készítésénél figyelembe veszi, az el nem fogadottakat az elutasítás indokának feltüntetésével együtt a végleges jelentésben szerepelteti.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (Nftv.) meghatározott feltételek mellett a felsőoktatási intézményekben, annak részeként, a hallgatói érdekek képviseletére hallgatói önkormányzatok működnek. A hallgatói önkormányzatok működésükhöz az államháztartásból származó forrást, közpénzt is felhasználnak. Az Nftv. és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet alapján a hallgatói önkormányzat működésének támogatására kell felhasználni a hallgatói normatíva intézményi összegének minimum 1%-át. A hallgatói önkormányzat szabályszerű közpénzfelhasználásának kiinduló pontja, hogy a törvényben előírt feltételeknek megfelelve jogosítványai gyakorlására jogosult.


A törvényben meghatározott egyik feltétel, hogy a felsőoktatási intézmény teljes idejű nappali képzésben résztvevő hallgatóinak 25%-a igazoltan részt vegyen a hallgatói önkormányzati választásokon. Igazolt a részvétel, ha azt olyan hiteles dokumentumok támasztják alá, amelyekből egyértelműen és beazonosítható módon látható a teljes idejű nappali képzésben résztvevők és ugyanebből a körből a szavazáson részt vettek száma. Ilyen dokumentum lehet a lebonyolítást rögzítő választási jegyzőkönyv és a szavazáson résztvevők aláírását tartalmazó jelenléti ív.


A jogosítványok gyakorlásának másik feltétele a felsőoktatási intézmény szenátusa által jóváhagyott, azzal érvényessé vált alapszabály. Az Nftv. szerint a hallgatói önkormányzat alapszabálya határozza meg a hallgatói önkormányzat működésének a rendjét. A hallgatói önkormányzat a jogait az alapszabályában rögzített módon gyakorolja. A hallgatói önkormányzat dönt működéséről, a működéséhez biztosított anyagi eszközök, állami támogatás és saját bevételek felhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról. A felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata határozza meg azokat az ügyeket, amelyekben a hallgatói önkormányzat véleményét ki kell kérni, illetve amely ügyekben dönt.


Az Nftv. szerint a hallgatói önkormányzat egyetértési jogot gyakorol a szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor, módosításakor, a térítési és juttatási szabályzat, az oktatói munka hallgatói véleményezésének rendje, a tanulmányi és vizsgaszabályzat tekintetében, valamint az ifjúságpolitikai és hallgatói célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor. Közreműködik az oktatói tevékenység hallgatói véleményezésében, véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a felsőoktatási intézmény működésével és a hallgatókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.


A vonatkozó kormányrendelet szerint a hallgatói önkormányzat előzetesen véleményezi a jegyzet előállítás támogatásának felhasználását, illetve a felsőoktatási intézmény térítési és juttatási szabályzatában meghatározott szerv a hallgatói önkormányzat egyetértésével dönt a kulturális és a sporttevékenységek támogatásáról. Szintén a hallgatói önkormányzat egyetértésével születik döntés az Európai Gazdasági Térség országaiban résztanulmányokat folytató hallgatók ösztöndíja adományozásának eljárási rendjéről és elveiről. Mindezek azt mutatják, hogy a hallgatói önkormányzat jelentős hatást gyakorol a felsőoktatási intézmény irányítására, lehetőségei széleskörűek. Ezért is elengedhetetlen a vonatkozó törvényi előírásnak megfelelő, érvényes alapszabály megléte.

 


Makkai Mária
felügyeleti vezető