Észrevétel érkezett a Nikosz Beloiannisz jelentéstervezetére

2018-11-23 10:39   |   Feltöltötte: Gergely Szabolcs

Az Állami Számvevőszék elkészítette a Nikosz Beloiannisz Általános Iskola és Óvoda jelentéstervezetét, melyet észrevételezés céljából megküldött az ellenőrzöttek részére. Az ÁSZ jelentésének tervezetére a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Hivatala nevében a hivatalvezető tett észrevételt. Az ÁSZ a megküldött észrevételt értékelte, annak eredményéről tájékoztatta az ellenőrzöttet.

 

Nemzetiségi intézmények gazdálkodását ellenőrzi az ÁSZ


Magyarország Alaptörvényének XXIX. cikke kimondja, hogy a magyarországi nemzetiségek államalkotó tényezők. A nemzetiségi közfeladatok ellátásához az állami központi költségvetés támogatást nyújt, melyet a nemzetiségi önkormányzatok kizárólag e feladataik ellátására használhatnak fel.

 

Az Állami Számvevőszék 2018-ban, témacsoportos ellenőrzés keretében ellenőrzi a nemzetiségi önkormányzatok által alapított, fenntartásában lévő intézményeket. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az intézmény gazdálkodása, a belső kontrollrendszer kialakítása és működése, a fenntartó önkormányzat által nyújtott támogatás, illetve az államháztartásból meghatározott célra ingyenesen juttatott vagyon felhasználása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt-e. Az Állami Számvevőszék a fenti szempontokat figyelembe véve elvégezte a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának fenntartásában lévő Nikosz Beloiannisz Általános Iskolát és Óvodát.


Nikosz Beloiannisz Általános Iskola és Óvoda


A Nikosz Beloiannisz Általános Iskola és Óvoda a Pest megyei Beloianniszban nemzetiségi óvodai nevelést folytató kétnyelvű intézmény, melyben görög nyelvoktató nemzetiségi oktatás, nemzetiségi kétnyelvű (magyar és görög) oktatás folyik. Az intézmény fenntartója 2012. július 1-től a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata. Az intézmény 2016-ban követően vált önállóan működő költségvetési szervvé, az ellenőrzött időszakban azonban gazdasági szervezettel nem rendelkezett, gazdálkodási feladatait az Önkormányzat Hivatala látta el. Alapító Okirata szerint a feladatellátást szolgáló ingatlan és ingó vagyon a Beloiannisz Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezte, melyet a fenntartói jog átadására kötött megállapodás alapján a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata térítésmentesen használ.


Észrevételt tehetnek az ellenőrzöttek


Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 29. § (2) bekezdése értelmében az ellenőrzött szervezetek vezetői az ellenőrzés megállapításaira 15 napon belül tehetnek írásban észrevételt. Az ÁSZ az észrevételeket értékeli, az elfogadott észrevételeket figyelembe veszi a jelentés összeállításakor, az el nem fogadott észrevételeket pedig a végleges számvevőszéki jelentésben indokolással szerepelteti.


Az észrevételezés jelentősége, hogy a törvényi szabályozás értelmében az ellenőrzöttnek lehetősége van állást foglalni a jelentés tervezésben megfogalmazott megállapításokkal kapcsolatban. Az észrevételezés folyamata egyfelől a jelentés minőségét biztosító garanciális elem, másfelől kifejezi az ellenőrzés támogató jellegét, hiszen a végleges jelentést az ÁSZ az ellenőrzött véleményének figyelembe vételével alakítja ki.


A MGOÖ Hivatalának vezetője észrevételt tett az ÁSZ jelentés tervezetére


Az elmúlt időszakban az ÁSZ több, utóellenőrzés alá vont nemzetiségi önkormányzat jelentéstervezetét küldte meg észrevételezésre az ellenőrzötteknek, köztük a Nikosz Beloiannisz Általános Iskola és Óvoda jelentéstervezetét.


A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Hivatala nevében a hivatalvezető észrevételt tett a jelentés tervezetére. Az észrevételek alapján az ÁSZ minden esetben megvizsgálja a jelentés tervezetét, elemzi a felvetett kérdéseket és összeveti azokat a megállapítások megalapozásul szolgáló, az ellenőrzött által az adatbekérés során az ÁSZ rendelkezésére bocsátott dokumentumokkal.


A Hivatalvezető által tett észrevételek kiértékelése megtörtént, amelyről az Állami Számvevőszék hivatalos úton tájékoztatta az ellenőrzöttet. Az Állami Számvevőszék a kiértékelés eredményét, a figyelembe vett és a figyelembe nem vett észrevételekkel, továbbá az azok indokairól szóló tájékoztatással együtt az ÁSZ tv. 29 § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően a jelentés függelékében nyilvánosságra hozza.


Az ellenőrzéshez kapcsolódó híreink:

Nemzetiségi Iskolák ellenőrzése

Nemzetiségi iskolákról készülnek a számvevői munkaanyagok

Számvevői munkaanyagok a Nemzetiségi Iskoláknál

Készül a jelentéstervezet a Nemzetiségi Iskolákról

Jelentéstervezet két nemzetiségi iskoláról

 

Dr. Németh Erzsébet felügyeleti vezető

Gergely Szabolcs számvevő

Állami Számvevőszék