Elfogadta az ÁSZ a szlovák oktatási intézmény intézkedési terveit

2019-02-08 09:39   |   Feltöltötte: Gyenge Zsolt

Az Állami Számvevőszék az országos nemzetiségi önkormányzatok fenntartásában levő intézmények ellenőrzése során 2018-ban ellenőrizte a Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gazdálkodását és az ehhez kapcsolódó tulajdonosi joggyakorlást. Az ÁSZ jelentés az intézmény igazgatójának hat, az Országos Szlovák Önkormányzat Hivatala vezetőjének ugyancsak hat javaslatot fogalmazott meg, amelyre intézkedési tervet kellett készíteniük. Az igazgató és a hivatalvezető által összeállított intézkedési tervek rendelkezései összhangban vannak a számvevőszéki jelentésben foglalt javaslatokat megalapozó megállapításokkal, ezért az ÁSZ az intézkedési terveket megfelelőnek minősítette, annak elfogadásáról az igazgatót és a hivatalvezetőt tájékoztatta. Az ÁSZ az intézkedési terveket kockázatelemzési rendszerében hasznosítja, és annak végrehajtását utóellenőrzés keretében ellenőrizheti.

Az országos nemzetiségi önkormányzatok fenntartásában levő intézmények gazdálkodásának ellenőrzése


Magyarország Alaptörvényének XXIX. cikke kimondja, hogy a magyarországi nemzetiségek államalkotó tényezők. Joguk van anyanyelvük használatához, a saját nyelven való névhasználathoz, saját kultúrájuk ápolásához és az anyanyelvű oktatáshoz. A nemzetiségek létrehozhatnak helyi és országos önkormányzatokat. A nemzetiségek jogaira vonatkozó részletes szabályokat Magyarországon sarkalatos törvény határozza meg. A nemzetiségi közfeladatok ellátásához az állami központi költségvetés támogatást nyújt, melyet a nemzetiségi önkormányzatok kizárólag e feladataik ellátására használhatnak fel.


Az országos nemzetiségi önkormányzatok az általuk képviselt nemzetiség kulturális autonómiájának megteremtése érdekében intézményeket hozhatnak létre és vehetnek át. A nemzetiségi önkormányzati intézmények költségvetési gazdálkodásának, belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése ellenőrzésével biztosítjuk a közpénzfelhasználás minél szélesebb körének ellenőrzését, ennek során azonos szempontok szerint értékeljük az egyes országos nemzetiségi önkormányzatok fenntartásában levő intézmények gazdálkodási tevékenységét. Mindezen szempontokat figyelembe véve az Állami Számvevőszék ellenőrzési programjában szerepelteti az országos nemzetiségi önkormányzatok fenntartásában levő intézmények gazdálkodásának ellenőrzését.

 

Az Állami Számvevőszék 2013-2016. évekre kiterjedő ellenőrzése során arra kereste a választ, hogy szabályszerű volt-e a nemzetiségi intézmény belső kontrollrendszerének kialakítása és működése, illetve az Országos Szlovák Önkormányzat által nyújtott támogatás, és az államháztartásból meghatározott célra ingyenesen juttatott vagyon felhasználása.


ÁSZ jelentés a Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium ellenőrzéséről

 

Az intézmény a magyarországi szlovák nemzetiség óvodai nevelésével, alap- és középfokú oktatásával és nevelésével kapcsolatos feladatokat látja el, az oktatás – a magyar nyelv és irodalom tantárgyak kivételével – szlovák nyelven folyik. Az intézmény a 9-12. évfolyamon szlovák nemzetiségi kiegészítő oktatást biztosít.


A Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiummal kapcsolatos alapítási, irányítási, felügyeleti, ellenőrzési és munkáltatói jogosultságokat az Országos Szlovák Önkormányzat szabályszerűen gyakorolta. Az intézmény működésének, gazdálkodásának szabályozottsága megfelelő volt. A kontrollkörnyezet és a kontrolltevékenység kialakítása szabályszerű volt. A kockázatkezelési rendszer kialakítása és működtetése nem volt szabályszerű. Az információs és kommunikációs rendszer kialakítása szabályszerű volt, működtetése nem volt szabályszerű. A tevékenység és a célok megvalósításának folyamatos és eseti nyomon követését biztosító rendszer kialakítása, valamint a belső ellenőrzés kialakítása és működtetése szabályszerű volt.


A pénzügyi gazdálkodás, a bevételek beszedése, a kiadási előirányzatok felhasználása nem volt szabályszerű. A vagyonhasznosítás során a nemzeti vagyont a hasznosítási céltól eltérően is használta. Az Országos Szlovák Önkormányzat Hivatala az éppen hatályos közbeszerzési törvény előírásai ellenére nem folytatott le közbeszerzési eljárást egy szolgáltatás beszerzése során. Az előirányzat-maradvány megállapítása az ellenőrzött időszakban nem volt szabályszerű. Az éves költségvetési beszámolók elkészítése szabályszerű volt.


A vagyongazdálkodás a 2014-2015. években szabályszerű, a 2016. évben nem volt szabályszerű. A 2016. évben a mérlegben kimutatott eszközök és források év végi értékelése nem volt szabályszerű. A mérleg alátámasztására az Országos Szlovák Önkormányzat Hivatala megfelelő leltárt készített. A Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium az állami vagyon hasznosítására vonatkozóan írásbeli szerződéssel nem rendelkezett az ellenőrzött időszakban.


Az ÁSZ jelentésében a feltárt hiányosságokkal kapcsolatban a Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium igazgatójának és az Országos Szlovák Önkormányzat Hivatala hivatalvezetőjének hat-hat javaslatot fogalmazott meg, amelyre intézkedési tervet kellett készíteniük.


AZ ÁSZ jelentését teljes terjedelmében itt ismerheti meg.


Az ellenőrzött szervezetek intézkedési kötelezettsége


A közpénzügyek rendezettségének egyik alapfeltétele a közpénzügy ellenőrzés hatásosságának biztosítása, az ellenőrzés által feltárt hiányosságok mielőbbi kijavítása. E célt szolgálja az ellenőrzött szervezet intézkedési kötelezettsége. Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény új elemeként megjelent kötelezettség előírja, hogy az ellenőrzött szervezet vezetője köteles a jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési tervet összeállítani, és azt a jelentés kézhezvételétől számított harminc napon belül az Állami Számvevőszék részére megküldeni.


Az ellenőrzött által tervezett intézkedéseknek alkalmasnak kell lenniük a feltárt hiányosságok megszüntetésére, a mulasztások következményeinek kezelésére. Minden tervezett intézkedés kapcsán szükséges a végrehajtásért felelős személy és a végrehajtás határidejének rögzítése. Az Állami Számvevőszék e szempontok szerint értékeli az ellenőrzött szervezet intézkedési tervét.


Amennyiben az intézkedési terv rendelkezései összhangban vannak a számvevőszéki jelentésben foglalt javaslatokat megalapozó megállapításokkal, az intézkedési tervet az ÁSZ megfelelőnek nyilvánítja. Abban az esetben, ha nem megfelelő az intézkedési terv, akkor az ÁSZ tv.) 33. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Számvevőszék azt kijavításra, kiegészítésre visszaküldi az ellenőrzött szervezet részére. Az értékelés eredményéről az ÁSZ az ellenőrzött intézményt minden esetben tájékoztatja, az intézkedés kijavításának, kiegészítésének szükségessége esetén indoklással megjelölve az érintett intézkedéseket.


Az intézkedési tervben foglaltak az Állami Számvevőszék hasznosítja kockázatelemzési rendszerében, továbbá a tervek megvalósítását a számvevőszéki ellenőrzések hasznosulásának jegyében utóellenőrzések keretében 2012 óta ellenőrzi is.


Az ÁSZ értékelte az igazgató és a hivatalvezető intézkedési terveit


A Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium igazgatója és az Országos Szlovák Önkormányzat Hivatalának vezetője számára megfogalmazott javaslatok hasznosulására összeállította intézkedési terveket a törvényi határidőn belül megküldték az Állami Számvevőszék részére. Az intézkedési tervek rendelkezései összhangban vannak a számvevőszéki jelentésben foglalt javaslatokat megalapozó megállapításokkal, ezért az ÁSZ az intézkedési terveket megfelelőnek minősítette, annak elfogadásáról az igazgatót és a hivatalvezetőt tájékoztatta.


Az ÁSZ az intézmény és a hivatal intézkedési tervének végrehajtását utóellenőrzés keretében ellenőrizheti.


Dr. Németh Erzsébet felügyeleti vezető
Gyenge Zsolt számvevő