Elemzések és tanulmányok 2018-ban

2018-12-27 12:00   |   Feltöltötte: Horváth Bálint

Tanácsadó tevékenysége keretében az Állami Számvevőszék 2018-ban tizenhét elemzést, tanulmányt hozott nyilvánosságra. Összegző elemzés készült a költségvetési támogatásban részesült pártok és zenekarok, állami vállalatok, köznevelési humánszolgáltatók, valamint a Magyar Államkincstárat érintő ellenőrzési tapasztalatokról. Több elemzés önkormányzatokat érintett. Készült elemzés az állami vagyongazdálkodásról, a monetáris politikai költségvetési hatásairól, a duális képzési rendszer tapasztalatairól, az aktivitási ráta alakulásáról és a belső ellenőrzést érintő ellenőrzési tapasztalatokról is. Az ÁSZ 2018-ban is több elemzésben értékelte a makrogazdasági folyamatokat, amivel támogatta a Költségvetési Tanács munkáját, illetve hozzájárult a költségvetési folyamatok átláthatóságához. Önálló elemzésben összegezte az ÁSZ az egyes ellenőrzések vezetői teljesítményértékelésének tapasztalatait, valamint tanulmány készült a köztulajdonú vállalatok integritás felméréséről is.

Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés legfőbb pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve, amelynek törvényben meghatározott feladata a jól irányított állam támogatása. Ennek érdekében az ÁSZ a számvevőszéki jelentések mellett elemzéseket, tanulmányokat is készít. Ezekben az ÁSZ nem megállapításokat tesz, hanem összefüggésekre, hatásokra világít rá, felhívja a figyelmet az adott területen jelentkező dilemmákra, kockázatokra, valamint bemutatja az eredményeket.


Az ellenőrzési tapasztalatokat érintő összegző elemzések: köznevelés, pártok, önkormányzatok


Januárban hozta nyilvánosságra az ÁSZ a köznevelési területen tevékenységet végző nem állami humánszolgáltatók ellenőrzési tapasztalatait összegző elemzését. Az elemzés arra a következtetésre jutott, hogy a fenntartók a költségvetési támogatások igénybevételének kereteit és feltételrendszerét kialakították, az állami támogatások igénylése és elszámolása szabályszerűen megtörtént, azonban a belső szabályozottság területén mutatkozó hiányosságok miatt sérült a közfeladat ellátás szabályszerűsége.


Tanulmányban összegezte a költségvetési támogatásban részesült pártok ellenőrzési tapasztalatait az ÁSZ februárban. A 2015-2018. között nyilvánosságra hozott, 10 különböző pártot érintő 19 számvevőszéki jelentés megállapításait összegző elemzés következtéseit ismertetve Holman Magdolna főtitkára elmondta: „visszatérő és jellemző szabálytalanságokat, hiányosságokat azonosított az ÁSZ, ezek összegzésével pedig hozzá kíván járulni a döntő mértékben közpénzekből működő pártok törvényes gazdálkodásához."

 

Tanácsadó tevékenysége keretében az Állami Számvevőszék 2018-ban tizenhét elemzést, tanulmányt hozott nyilvánosságra.


Két elemzés önkormányzatok ellenőrzési tapasztalatait összegezte. Áprilisban publikálta az ÁSZ az önkormányzatok befektetési tevékenységét értékelő tanulmányát, amelyben arra a következtetésre jutott, hogy a belső kontrollrendszert szabálytalanul kialakító és működtető önkormányzatoknál a befektetésekre vonatkozó döntések meghozatala, a döntések végrehajtása, a befektetések számviteli elszámolása és nyilvántartása is szabálytalannak bizonyult. Az ÁSZ májusban nyilvánosságra hozott elemzése pedig arra azt mutatta be, hogy az önkormányzati adósságrendezés céljai nem valósultak meg maradéktalanul az érintett önkormányzatoknál.


További összegző elemzések: Kincstár, állami vállalatok, zenekarok


Elemzésben foglalta össze az ÁSZ a Magyar Államkincstárat érintő, elmúlt tíz év ellenőrzési tapasztalatait. A 2008 és 2017 közötti éveket érintő, májusban publikált elemzés felszínre hozta, hogy a Kincstár vezetői irányítási rendszere nem támogatta a szabályszerű, ellenőrizhető és átlátható közpénz felhasználást, a nemzeti vagyonnal való szabályszerű gazdálkodást. A Kincstár pénzügyi gazdálkodásában javuló tendencia volt kimutatható, s 2011-től már szabályszerű volt. A vagyongazdálkodás ugyanakkor romló tendenciát mutatott, 2013-tól nem volt szabályszerű.


Júliusban elemzés keretében összegezte az ÁSZ az állami tulajdonú gazdasági társaságoknál elvégzett ellenőrzések tapasztalatait. Az elemzés feltárta, hogy a vagyongazdálkodásban, ezen belül a vagyonnyilvántartás területén jelentkezett a társaságoknál a legtöbb hiba és szabálytalanság. Az ÁSZ arra a következtetésre jutott, hogy az eredmény és a jövedelmezőség jelenti a társaságoknál a legnagyobb fenntarthatósági kockázatot.


Az ÁSZ augusztusi elemzésében összegezte tizenegy állami, önkormányzati, illetve alapítványi fenntartású zenekar ellenőrzési tapasztalatait. Az elemzés következtetése szerint a 2012 és 2015 között közpénz-támogatásban részesült szervezetek esetében a tulajdonosi joggyakorlás összességében szabályszerű volt. Ugyanakkor a leltárral, az integritási szemlélet érvényesülésével és a közérdekű adatok közzétételének elmulasztásával kapcsolatos hiányosságok jelentős kockázatot jelentettek a vagyon megőrzése és az átláthatóság biztosítása szempontjából.


Az aktivitási ráta alakulása, a monetáris politikai költségvetési hatásai és a duális képzés tapasztalatai


Jelentősen javultak a munkaerő-piaci mutatók 2006 és 2016 között Magyarországon. 10 év alatt a foglalkoztatottak száma 10,7%-kal emelkedett, a munkanélkülieké ugyanakkor 26,3%-kal csökkent, a gazdaságilag aktívak száma pedig csaknem 350 ezer fővel nőtt a 15-74 éves korú népesség körében – áll az ÁSZ áprilisi elemzésében, melyet az aktivitási ráta, a foglalkoztatottság és munkanélküliség 2006 és 2016 közötti alakulásáról készített. Az ÁSZ elemzése rámutatott: a gazdasági aktivitás növekedése közvetett módon hozzájárult a GDP-arányos bruttó államadósság csökkentéséhez is.

 

Tanácsadó tevékenysége keretében az Állami Számvevőszék 2018-ban tizenhét elemzést, tanulmányt hozott nyilvánosságra.


2012 és 2016 között a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikája kedvező hatással volt az államadósság finanszírozási költségeinek csökkenésére, illetve azon keresztül a költségvetési egyenlegre és az államadósság alakulására, csökkentve ezzel a költségvetési kockázatokat – erre a következtetésre jutott az Állami Számvevőszék február elején publikált elemzése. A tanulmány ugyanakkor felhívta a figyelmet a költségvetési térítési kötelezettség felmerülésének hosszú távú kockázatára.


Az ÁSZ elemzést készített a felsőoktatási szektorba bevont magántőke hatásairól, ezen belül a duális képzési rendszer kialakításáról, tapasztalatairól. Az ÁSZ november közepén publikált elemzése rámutatott, hogy csökkenő hallgatói létszám mellett az állami felsőoktatási képzésre fordított költségvetési támogatások folyamatosan növekedtek, miközben a vállalkozói szférából bevont pénzeszközöknek mind a volumene, mind az aránya csökkent.


Költségvetési intézmények teljesítménye, állami vagyongazdálkodás és a belső ellenőrzés működése


A teljesítménykritériumok hiánya a közpénzek és a közvagyon pazarló, rendeltetésellenes felhasználásához vezethet – hangsúlyozta Domokos László elnök az Állami Számvevőszék júliusi sajtótájékoztatóján. Az ÁSZ 51 központi költségvetési intézmény teljesítményellenőrzéséről készített összegző elemzést, és arra a következetésre jutott, hogy az érintett intézmények nem tettek lépéseket a gazdaságos, hatékony és eredményes feladatellátás követelményeinek kialakítására.


Az ÁSZ elemzésben értékelte az állami vagyon nyilvántartásának kérdéskörét a jogszabályi követelmények szempontjából, és az ellenőrzési tapasztalatok összegzése mellett felmérte a nyilvántartásra vonatkozó további lehetséges szempontokat, elvárásokat. Az ÁSZ augusztusi elemzése rámutatott, hogy az jelentheti az állami vagyonnyilvántartás megfelelőségét, ha az a vagyongazdálkodást, annak kitűzött céljai megvalósítását támogatja.


Elemzésben értékelte az ÁSZ az önkormányzatoknál és az intézményeknél lefolytatott számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai alapján a belső ellenőrzés kialakításával és működtetésével kapcsolatos tevékenységeket. Az elemzés rámutatott, hogy a törvényi előírás alapján kötelezően működtetett belső ellenőrzés nem tudja betölteni a funkcióját, mivel első védelmi vonalként nem biztosítja a feladatellátás, a működés szabályszerűségét.

 

Tanácsadó tevékenysége keretében az Állami Számvevőszék 2018-ban tizenhét elemzést, tanulmányt hozott nyilvánosságra.


Elemzés a köztulajdonú társaságok korrupciós kockázatairól


Összevont felmérést készített az Állami Számvevőszék az állami és önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok korrupciós kockázatairól és integritási helyzetéről. Az ÁSZ áprilisban publikált kérdőíves kutatása, amelyben 752 gazdasági társaság vett részt, számos kockázati tényezőre hívta fel a figyelmet, többek között rávilágított: a jogszabályban nem kötelezően előírt, de az integritási szempontból fontos úgynevezett lágy kontrollokat viszonylag kevés társaság alkalmazza.


A Költségvetési Tanácsot és a költségvetési átláthatóságát támogató makrogazdasági elemzések


Az ÁSZ 2018-ban is több elemzésben értékelte a makrogazdasági folyamatokat, amivel támogatta a Költségvetési Tanács munkáját, illetve hozzájárult a költségvetési folyamatok átláthatóságához. Júniusban hozta nyilvánosságra az ÁSZ a 2017. második félévi költségvetési folyamatokat értékelő elemzését, majd augusztus végén a 2018. első félévi költségvetési folyamatok értékeléséről szóló elemzést publikálta az ÁSZ. Októberben mutatta be az ÁSZ a zárszámadási ellenőrzéshez kapcsolódó, a 2017-es makrogazdasági folyamatokat értékelő tanulmányát, amelyben rámutatott: 2017-ben Magyarország gazdasági növekedése a vártnál is kedvezőbben alakult.


Horváth Bálint
Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály