Elemzés: az állami tulajdonú gazdasági társaságok működése

2018-07-06 11:00:00   |   Feltöltötte: Hochbaum Dániel

Elemzés keretében összegezte és értékelte az Állami Számvevőszék az állami tulajdonú gazdasági társaságok működése tárgyában lefolytatott számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatait. Az elemzés feltárta, hogy a vagyongazdálkodásban, ezen belül a vagyonnyilvántartás területén jelentkezett a társaságoknál a legtöbb hiba és szabálytalanság. Az ÁSZ megállapította, hogy az eredmény és a jövedelmezőség jelenti a társaságoknál a legnagyobb fenntarthatósági kockázatot. Kedvező tapasztalat volt, hogy a korrupciós kockázatokat mérséklő kontrollok kiépítettségének szintje meghaladta a korrupciós veszélyeztetettség mértékét.

 

Az elemzés a 2015-2017. között nyilvánosságra hozott 62 állami tulajdonú gazdasági társaság 2011-2014. évekre vonatkozó számvevőszéki jelentéseinek tapasztalatait összegezte, elemezte. A tevékenységük alapján öt csoportba sorolt vállalatok együttes, összevont mérlegfőösszege 2014. év végén 1 282,1 Mrd Ft volt.

 

Elemzés: az állami tulajdonú gazdasági társaságok működése


Az Állami Számvevőszék által következetesen szorgalmazott állammenedzsment megújításának egyik eleme a tulajdonosi jogok gyakorlója tevékenységének megerősítése. Erre vonatkozóan az elemzés alapján a releváns uniós szabályozás fő követelményeivel a hazai szabályozás, valamint az egyes tulajdonosi joggyakorlók által előírt követelményrendszer összhangban volt.


Az előírások végrehajtásának következetlenségét jelezte, hogy az elemzésben érintett társaságok mindössze 20%-ánál végeztek a tulajdonosok a vagyongazdálkodással kapcsolatban közvetlen tulajdonosi ellenőrzést. A vállalatok 40%-a nem tett eleget a belső ellenőrzés működtetésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségének. Kedvező azonban, hogy a felügyelő bizottságok tapasztalataink szerint fontos szerepet töltöttek be a társaságok működésének ellenőrzésében, erősítették az ellenőrzési tevékenységet. Szintén pozitív tapasztalat volt, hogy a társaságok feletti tulajdonosi joggyakorlás fókuszában álló társasági beszámoló elfogadására vonatkozó kötelezettségüket a tulajdonosok a társaságok több mint kétharmadánál szabályszerűen teljesítették.

 

Elemzés: az állami tulajdonú gazdasági társaságok működése

 

A tulajdonosi érdeket, a közvagyon védelmét szolgáló könyvvizsgálat eredményességét rontotta, hogy rendszeresen fordult elő olyan szabálytalanság, így különösen a leltározással kapcsolatban, amelyeket az ÁSZ ellenőrzései feltártak, de a könyvvizsgálók nem észrevételeztek. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy például a 22 erdőgazdaságnál a vagyonnyilvántartások nem voltak átláthatóak és nem biztosították az elszámoltathatóságot.

 

A társaságok átlagos likviditási és jövedelmezőségi mutatója folyamatosan csökkent 2011-2014 között. Csupán az érintett vállalatok közel fele realizált nyereséget mind a négy év végén. A rendszeres tulajdonosi tőkepótlás ellenére nem csökkenő eladósodottság jelentős kockázatot jelentett a fenntartható működés szempontjából. Itt is megfigyelhető volt a csoportok közötti különbség; például a szociális szolgáltató tevékenységet végző társaságok eladósodottsága kiugró volt: a kötelezettségek többszörösen meghaladták a saját tőke értékét. A kutatási, infrastruktúra-fejlesztési feladatot ellátó csoportnál viszont az eladósodottsági mutató a veszélyt jelző határérték alatt maradt.

 

Elemzés: az állami tulajdonú gazdasági társaságok működése

 

Az állammenedzsment megújítása keretében a társaságok vezetőinek szigorú etikai és integritás elveknek kell megfelelniük. Erre vonatkozóan az ÁSZ évente végez felmérést önbevallás alapján a köztulajdonú gazdasági társaságok körében is. Ezek alapján az elemzés megállíptotta, hogy az elemzett társaságoknál az állami társaságok egészéhez képest magasabb korrupciós kockázattal szembeni integritási kontrollok szintje jelentősen magasabb volt, mint a veszélyeztetettség mértéke. Ezenkívül a korrupciós kockázatok elleni védettség 2017. évben javult a 2015. évi felméréshez képest. Ebben már tetten érhetőek az ÁSZ által lefolytatott ellenőrzések megállapításainak, javaslatainak az intézkedési tervek végrehajtásán keresztül mutatkozó hatásai is.

 

Az elemzés következtetései alapján az ÁSZ megfontolandónak tartja olyan mutatószámrendszer kidolgozását, amely megbízhatóan előre jelzi a fenntarthatósági kockázatokat és időben biztosítja a szükséges tulajdonosi beavatkozást, illetve – az állammenedzsment megújításához kapcsolódóan – biztosítja a társaságok vezetői munkájának folyamatosan értékelését és ezzel objektív alapot nyújt a cégvezetők javadalmazási rendszeréhez.

 

Az elemzést teljes terjedelemben itt találja.


Dr. Horváth Margit

felügyeleti vezető

 

Hochbaum Dániel

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály