Befejeződött két nemzetiségi önkormányzat utóellenőrzése

2018-10-08 10:00:00   |   Feltöltötte: Lengyel Viktor

Az Állami Számvevőszék befejezte a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és az Országos Lengyel Önkormányzat utóellenőrzéseit, amelyek a korábbi ellenőrzések javaslatainak hasznosítására készített intézkedési tervek végrehajtását értékelték. Az utóellenőrzés megállapította, hogy a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata gazdálkodásának, működésének szabályozottsága és a vagyongazdálkodás szabályszerűsége javult, a részben végrehajtott intézkedések azonban kockázatot hordoznak a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodását érintően az átláthatóságban és a felelős vezetői magatartásban. Az Országos Lengyel Önkormányzat működésének szabályozottsága szintén javult, azonban az intézkedési tervben foglalt és végre nem hajtott feladatok miatt a közpénzzel való gazdálkodás kockázata nőtt.

Az ÁSZ kiemelt figyelmet fordít ellenőrzési megállapításai fokozottabb hasznosulására. A rendszeres utóellenőrzések visszacsatolást adnak mind a döntéshozók, mind az ellenőrzött szervezetek számára, ezáltal hozzájárulnak a szükséges intézkedések tényleges végrehajtáshoz és a közpénzügyek rendezettségének javulásához.

 

Befejeződött két nemzetiségi önkormányzat utóellenőrzése

 

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata utóellenőrzése

 

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata gazdálkodása megfelelőségének ellenőrzését az ÁSZ 2010. január 1. és a 2014. június 30. közötti időszakra vonatkozóan végezte el. Az ennek eredményeként nyilvánosságra hozott számvevőszéki jelentésben megfogalmazott javaslatokra az önkormányzat 23 feladatot határozott meg intézkedési tervében. Az utóellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a számvevőszéki jelentés alapján készített intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e.


A hivatalvezető elkészítette a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Hivatalának szervezeti és működési szabályzatát, amelyben a hivatali szervezeti egységek között rögzítette a gazdasági szervezetet. A gazdálkodási jogkörök gyakorlását belső szabályzatban rögzítette, a mérleg összeállításához év végén a teljes körű leltárt elkészítették. Nem készített azonban pénzkezelési és értékelési szabályzatot, a számlarend nem tartalmazta a bizonylati rendet.

 

Befejeződött két nemzetiségi önkormányzat utóellenőrzése


A költségvetési határozat-tervezeteket és a költségvetés-módosításokat a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőivel a hivatalvezető egyeztette, a költségvetési határozat-tervezeteket a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal és tagolással terjesztette a közgyűlés elé, azonban a gazdálkodási jogkörök szabályszerű gyakorlását nem érvényesítette. A nemzetiségi önkormányzat által nyújtott támogatásokkal kapcsolatos feladatellátás során az integritás szemlélet erősödött.


A hivatalvezető nem értékelte a 2015-2016. évekre vonatkozóan a belső kontrollrendszer minőségét, nem gondoskodott a belső ellenőrzés folyamatos működtetéséről. A monitoring rendszer kialakításához, működtetéséhez és a kockázatelemzéshez szükséges szabályzatokat, a belső ellenőrzési kézikönyvet határidőn túl készítette el. A hivatalvezető gondoskodott a 2015-2017. évi belső ellenőrzési tervek és a 2015-2016. évi éves ellenőrzési jelentések jóváhagyásáról.


Az ÁSZ figyelemfelhívó levéllel fordult a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata elnökéhez, hogy intézkedjen a jogszabályt sértő gyakorlat, a közpénzekkel történő felelős, elszámoltatható és átlátható gazdálkodásban rejlő kockázatok megszüntetése érdekében.

 

Az Országos Lengyel Önkormányzat utóellenőrzése

 

Az Országos Lengyel Önkormányzat gazdálkodása megfelelőségének ellenőrzését az ÁSZ 2010. január 1. és a 2014. június 30. közötti időszakra vonatkozóan végezte el. Az ennek eredményeként nyilvánosságra hozott számvevőszéki jelentésben megfogalmazott javaslatokra az önkormányzat 35 feladatot határozott meg intézkedési tervében. Az utóellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a számvevőszéki jelentés alapján készített intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e.


Az önkormányzat működésének szabályozottsága javult, mert a hivatalvezető kiegészítette az SZMSZ-t a vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek meghatározásával, a közgyűlés és az elnök közötti hatáskör átruházására vonatkozó kérdéssel. A közgyűlés jóváhagyta a hivatal gazdálkodási szabályzatát, számviteli politikáját és bizonylati rendjét.

 

Befejeződött két nemzetiségi önkormányzat utóellenőrzése


A támogatások felhasználásának elkülönített nyilvántartását a hivatalvezető biztosította. A hivatalvezető nem biztosította a pénzügyi elszámoltathatóság feltételeit, mert nem egyeztette a költségvetési határozattervezetet a költségvetési szervek vezetőivel, nem adta át a 2017. évi költségvetés-tervezetét a pénzügyi bizottságnak véleményezésre. A hivatalvezető az előírások ellenére nem mutatta be az előirányzat felhasználási tervet tájékoztatásul a közgyűlés részére a 2016. évi és a 2017. évi költségvetés előterjesztésekor.


A belső kontrollrendszer működése továbbra is kockázatos maradt, mert a hivatalvezető a 2016. évre vonatkozóan nem értékelte a belső kontrollrendszer minőségét, nem működtette a kockázatkezelési rendszert, illetve 2016. október 1-jétől az integrált kockázatkezelési rendszert. A hivatalvezető nem intézkedett a kockázatelemzéssel alátámasztott éves ellenőrzési terv elkészítéséről. A hivatalvezető a belső ellenőrzési kézikönyvet jóváhagyta.


Az Országos Lengyel Önkormányzatnál a vagyongazdálkodás szabályszerűségét továbbra sem biztosították, mert az éves költségvetési beszámolóinak mérlegsorait nem támasztották alá leltárral.


Az ÁSZ figyelemfelhívó levéllel fordult az Országos Lengyel Önkormányzat elnökéhez, hogy intézkedjen a jogszabályt sértő gyakorlat, a közpénzekkel történő felelős, elszámoltatható és átlátható gazdálkodásban rejlő kockázatok megszüntetése érdekében

 

Varga Edit

felügyeleti vezető

 

Lengyel Viktor

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály