Befejeződött három önkormányzati társaság ellenőrzése

2018-09-14 10:01   |   Feltöltötte:
Utoljára frissítve: 2018-09-14 10:02

Az Állami Számvevőszék befejezte a lakiteleki Laki-gazda Nonprofit Hulladékgazdálkodási Kft., a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. és a gyulai Gyulahús Kft. gazdálkodásának és vagyongazdálkodásának ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a Laki-gazda Kft. és a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. szabályozottsága nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, és gazdálkodásuk, vagyongazdálkodásuk sem volt szabályszerű. A Gyulahús Kft. számviteli szabályozottsága és gazdálkodása szabályszerű volt, vagyongazdálkodása azonban nem felelt meg az előírásoknak.

Az Állami Számvevőszék kiemelt célja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodásában rejlő pénzügyi kockázatok feltárásával, az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatások és ingyenes vagyonjuttatások, valamint az államháztartáson kívül működő feladatellátó rendszerek ellenőrzéseivel hozzájáruljon ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívül működő szervezetek is átlátható, rendezett módon használják fel. Az ÁSZ ezért ütemezetten ellenőrzi az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdálkodó szervezeteket, melynek keretében a lakiteleki Laki-gazda Nonprofit Hulladékgazdálkodási Kft., a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. és a gyulai Gyulahús Kft. ellenőrzésére is sor került.

 

Befejeződött három önkormányzati társaság ellenőrzése

 

A Laki-gazda Nonprofit Hulladékgazdálkodási Kft. ellenőrzése

 

Lakitelek Önkormányzata 2008. május 30-án alapította a Laki-gazda Településüzemeltetési Kft.-t, melynek elnevezése 2013. május 2-től Laki-gazda Nonprofit Hulladékgazdálkodási Kft. lett. A társaság az önkormányzat 100%-os tulajdonában állt az ellenőrzött időszakban.


A társaság közszolgáltatási tevékenységi köre 2014. augusztus 8-ig szennyvíz gyűjtése, kezelése, veszélyes hulladék gyűjtése, kezelése, ártalmatlanítása és egyéb hulladékkezelés volt, 2014. július 15-től a tevékenységi kör kiegészült a nem veszélyes hulladék gyűjtésének feladatával. A közszolgáltatási feladatok azon része, mely a települési szilárd hulladék gyűjtésére, kezelésére vonatkozott, 2016-ban egy másik hulladékgazdálkodó nonprofit kft.-hez került.


A társaság az önkormányzattól vagyonkezelésbe, üzemeltetésre nem vett át vagyont, tevékenységét saját eszközeivel látta el. A társaságnál az értékesítés nettó árbevétele a 2013-as 51 millió forintról 2016 végére 29 millió forintra csökkent, ugyanakkor követelései 33 millió forinttal növekedtek. A kötelezettségek állománya a 2013. év elejei 20 millió forintról 2016 végére 80 millió forintra emelkedett. A társaság saját tőkéje a 2013. január 1-jei állapothoz képest 50 millió forinttal csökkent a 2013-ban, 2014-ben és 2015-ben is veszteséges gazdálkodás hatására.

 


Lakitelek Önkormányzata a tulajdonosi joggyakorlás kereteit a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakította ki. Az önkormányzat tulajdonosi joggyakorlása nem volt szabályszerű, mert nem gondoskodott a Laki-gazda Kft.-nél a társasági formára előírt jegyzett tőke minimum összegét elérő saját tőke biztosításáról.


A Laki-gazda Kft. az ellenőrzött időszakban nem rendelkezett a szabályszerű működéséhez szükséges, a jogszabályokban előírt szabályzatokkal. A számviteli szabályozás hiányosságai miatt a társaság gazdálkodása és vagyongazdálkodása sem volt szabályszerű, valamint a beszámolóinak alátámasztottsága sem volt biztosított. A társaság nem felelt meg az elszámoltathatóság és átláthatóság törvényi követelményének.


A megállapítások alapján az ÁSZ a társaság ügyvezetőjének négy, az önkormányzat polgármesterének kettő javaslatot fogalmazott meg, melyekre az érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

 

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. ellenőrzése

 

A társaságot az önkormányzat 2009-ben alapította a Dombóvári Kht. jogutódjaként 10,1 millió Ft törzstőkével. A társaság közhasznú jogállású, közfeladatot ellátó gazdasági társaság, fő tevékenysége az ellenőrzött időszakban ingatlankezelés volt. A társaság közhasznú feladatai voltak a helyi közfoglalkoztatás szervezése, helyi közútkezelői feladatok ellátása, városi köztemetők üzemeltetése, ingatlankezelés, bérlakás-gazdálkodás, gyepmesteri feladatok ellátása, illetve nyilvános illemhelyek fenntartása. A társaság feladatellátásához szükséges infrastruktúrát az önkormányzat vagyontárgyak ingyenes használatba adásával biztosította. Az önkormányzat 2015-ben és 2016-ban vagyonkezelési szerződés alapján vagyonkezelésbe adott 312,6, illetve 55,7 aranykorona értékű szántót a közfoglalkoztatottak mezőgazdasági programban történő foglalkoztatása céljából. A társaság 2015. december 30-tól tartozott a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek körébe. A társaság a 2013-2016. években az egyszerűsített éves beszámolók adatai alapján veszteségesen működött. Az átlagos állományi létszáma a 2013-as 290 főről 2016-ra 232 főre csökkent.


Az önkormányzat a társaság feletti tulajdonosi joggyakorlásának kereteit a jogszabályoknak megfelelően alakította ki, a tulajdonosi jogait szabályszerűen gyakorolta.

 


A társaság számviteli szabályozottsága az ellenőrzött időszakban nem volt szabályszerű, mivel nem rendelkezett számlarenddel. Vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű, mert a beszámolók mérlegét szabályszerű leltárral nem támasztotta alá, továbbá a jogszabályi előírás ellenére a vagyonkezelt eszközöket a beszámoló mérlegében nem szerepeltette.


A bevételek és ráfordítások elszámolása nem volt szabályszerű, mert a számvitelről szóló törvény előírásai ellenére a könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylatok nem tartalmazták az érintett könyvviteli számlákra történő hivatkozást. A társaság a közérdekű adatokra vonatkozó közzétételi kötelezettségének nem tett eleget, ezzel működése átláthatóságát nem biztosította. Kormányzati szektorba sorolt társaságként a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségeit nem teljesítette.


Az Állami Számvevőszék jelentésében hét javaslatot fogalmazott meg a társaság ügyvezetője részére, amelyekre az érintettnek 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

 

A Gyulahús Kft. ellenőrzése

 

A Gyulahús Kft.-t az önkormányzat 2013-ban alapította egyedüli tagként. A társaság alapításkori törzstőkéje 2 millió Ft volt. Az ellenőrzött időszak során az önkormányzat a törzstőkét háromszor emelte meg, melynek következtében jegyzett tőkéje 2014. decembertől 852,7 millió Ft-ra növekedett, amely 738,7 millió Ft pénzbeli hozzájárulásból és 114 millió Ft apportból állt. A társaság nem látott el közfeladatot, nem volt kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet. A társaság által ellátandó feladatot az alapító okiratban határozták meg, mely szerint fő tevékenysége húsfeldolgozás és tartósítás volt. Az önkormányzat a feladatellátást szolgáló vagyont a bérleti szerződés keretében biztosította a társaság számára, vagyonkezelésbe vagyont nem vett át. A társaság vagyona az ellenőrzött időszakban mintegy kétszeresére nőtt az éves beszámolókban szereplő adatok alapján. A társaság minden ellenőrzött évben nyereségesen működött, 2013 és 2016 között több mint 1 milliárd Ft nyereséget ért el, osztalékfizetés nem történt. Az átlagos állományi létszám a 2013-as 268 főről 2016-ra 300 főre emelkedett.


Az önkormányzat a társaság feletti tulajdonosi joggyakorlásának kereteit a jogszabályoknak megfelelően alakította ki, a tulajdonosi jogait szabályszerűen gyakorolta.


A Gyulahús Kft. szabályozottsága megfelelt a jogszabályi előírásoknak, azonban számlarenddel nem rendelkezett. A társaságnál alkalmazott számlatükör tartalmazta a jogszabályban előírtaknak megfelelően az alkalmazásra kijelölt számlák számát és megnevezését.

 


A Gyulahús Kft. bevételeinek és ráfordításainak elszámolása szabályszerű volt. Vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű, mert a tárgyi eszközöket a számviteli törvény előírása ellenére, nem leltározták legalább háromévente mennyiségi felvétellel, továbbá nem támasztották alá leltárral az aktív időbeli elhatárolások, a passzív időbeli elhatárolások, valamint a saját tőke mérlegsorokat.


Az éves beszámolókat a társaság az előírásoknak megfelelő határidőben elkészítette, a letétbe helyezési és közzétételi kötelezettséget szabályszerűen teljesítette. Beszámolási és a közérdekű adatokra vonatkozó közzétételi kötelezettségének a társaság eleget tett.


Az Állami Számvevőszék jelentésében három javaslatot fogalmazott meg a társaság ügyvezetője részére, amelyekre az érintettnek 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

 

Dr. Horváth Margit

Klinga László

felügyeleti vezetők

 

Lengyel Viktor

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály