Befejeződött három önkormányzat utóellenőrzése

2017-12-06 10:00:00   |   Feltöltötte: Lengyel Viktor

Az Állami Számvevőszék befejezte Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata, Karád Község Önkormányzata és Visegrád Város Önkormányzata utóellenőrzéseit, amelyek a korábbi ellenőrzések javaslatainak hasznosítására készített intézkedési tervek végrehajtását értékelték. Erzsébetváros önkormányzatának utóellenőrzése megállapította, hogy a vagyongazdálkodás szabályozottságára és a belső ellenőrzés működésére vonatkozó számvevőszéki javaslatok hasznosultak, ezáltal a gazdálkodás elszámoltathatósága javult. Karád önkormányzata az intézkedési tervben foglaltakat döntően nem hajtotta végre. A visegrádi önkormányzat – az alapvető működési, gazdálkodási és belső ellenőrzési szabályok megalkotása kivételével – szintén nem hajtotta végre az intézkedési tervben foglalt feladatokat, így az önkormányzatnál továbbra sem biztosított a szabályszerű, átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás.

Az Állami Számvevőszék kiemelt figyelmet fordít ellenőrzési megállapításai fokozottabb hasznosulására. A rendszeres utóellenőrzések visszacsatolást adnak mind a döntéshozók, mind az ellenőrzött szervezetek számára, ezáltal hozzájárulnak a szükséges intézkedések tényleges végrehajtáshoz és a közpénzügyek rendezettségének javulásához.

 

 Befejeződött három önkormányzat utóellenőrzése

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata utóellenőrzése

 

A több mint 53 ezer lakosú fővárosi kerület vagyongazdálkodásának szabályszerűségét az ÁSZ 2009. január 1. és 2012. december 31. közötti időszakra vonatkozóan ellenőrizte. Az ennek eredményeként nyilvánosságra hozott számvevőszéki jelentésben megfogalmazott javaslatokra az önkormányzat négy feladatot határozott meg intézkedési tervében. Az utóellenőrzés célja ezzel összhangban annak értékelése volt, hogy az intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e.

 

Befejeződött három önkormányzat utóellenőrzése


Az utóellenőrzés megállapította, hogy az ÁSZ javaslatai alapján készült intézkedési tervben a jegyző részére előírt négy feladatból kettőt – a szabályozottság és a belső ellenőrzés tárgykörben – határidőben végrehajtottak. A hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárásrend az önkormányzati Szervezeti és Működési Szabályzat részeként elfogadásra kerültek. Az ellenőrzésekről a jogszabályok előírásai szerint elkészültek a nyilvántartások; a hiányosságok kiküszöbölése érdekében az ellenőrzöttek intézkedési terveket készítettek.


Az utóellenőrzés szerint az üzemeltetésre, használatba átadott eszközök leltározására vonatkozó feladatát az önkormányzat csak részben hajtotta végre, így nem álltak rendelkezésére megbízható információk az üzemeltetésre átadott eszközök teljes állományáról. Ennek következtében a vagyonkimutatások hiányosan készültek el, és nem a valós képet mutatták az üzemeltetésre átadott eszközök állományáról.


Az Állami Számvevőszék figyelemfelhívó levéllel fordult a polgármesterhez a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetése érdekében.

 

Karád Község Önkormányzata utóellenőrzése

 

Az 1532 lakosú, Somogy megyében található Karád Község Önkormányzata belső kontrollrendszere kialakítását, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működését az ÁSZ 2012. január 1. és 2012. december 31. közötti időszakra vonatkozóan ellenőrizte. Az ennek eredményeként nyilvánosságra hozott számvevőszéki jelentésben megfogalmazott javaslatokra az önkormányzat 15 feladatot határozott meg intézkedési tervében. Az utóellenőrzés célja ezzel összhangban annak értékelése volt, hogy az intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e.

 

Befejeződött három önkormányzat utóellenőrzése


Határidőben teljesült a beszámolási feladatok, felelősségi körök meghatározása, míg határidőn túl alakították ki a hivatal tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követési rendszerét.


Kettő feladatot a jegyző részben teljesített: az elkészítendő szabályzatok közül elmaradt a számlarend és a bizonylati rend módosítása, továbbá nem készítette el a köztisztviselők teljesítményértékelését. A kockázatok kezelése érdekében meghatározta a szükséges intézkedések folyamatos nyomon követési módját, azonban a kockázatkezelési rendszert nem működtette.


A nem végrehajtott tizenegy feladat közül a polgármester nem kísérte figyelemmel – felelősségi körében – a gazdálkodás szabályszerűségét, nem gondoskodott a teljesítésigazolásra jogosult személyek kijelöléséről, a vagyonnyilatkozatok megfelelő kezeléséről. A jegyző nem korszerűsítette a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést, nem határozta meg a helyettesítés, valamint a köztisztviselő jogviszonya megszűnése esetére a munkáltatóval való elszámolás és a munkakör átadásának rendjét. Nem alakította ki a megfelelő információáramlást, nem gondoskodott az elektronikus közzétételi kötelezettség teljesítéséről, nem szabályozta a közérdekű adatok megismerésének rendjét, nem intézkedett a teljesítésigazolás és az érvényesítés során a jogszabályi előírások érvényesüléséről, a kötelezettségvállalások nyilvántartásba vételéről. Nem gondoskodott a vagyonnyilatkozatok kezeléséről, a belső ellenőrzés megfelelő működtetéséről.

 

Befejeződött három önkormányzat utóellenőrzése


A hiányosságok következtében Karád Község Önkormányzata működésének átláthatósága, elszámoltathatósága és szabályszerűsége nem volt biztosított.


Az Állami Számvevőszék figyelemfelhívó levéllel fordult a polgármesterhez és a jegyzőhöz a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetése érdekében.

 

Visegrád Város Önkormányzata utóellenőrzése

 

A Pest megyében található, közel 1900 fős Visegrád Város Önkormányzata belső kontrollrendszere kialakítását, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működését az ÁSZ 2012. január 1. és 2012. december 31. közötti időszakra vonatkozóan ellenőrizte. Az ennek eredményeként nyilvánosságra hozott számvevőszéki jelentésben megfogalmazott javaslatokra az önkormányzat 25 feladatot határozott meg intézkedési tervében. Az utóellenőrzés célja ezzel összhangban annak értékelése volt, hogy az intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e.

 

Befejeződött három önkormányzat utóellenőrzéseAz ÁSZ megállapította, hogy a hivatali szervezeti és működési szabályzatát, a hivatásetikai alapelveket és az etikai eljárás szabályozását, valamint a belső ellenőrzési kézikönyvet elkészítették. Határidőn túl rögzítették a gazdálkodási szabályzatban az előzetes írásbeli kötelezettségvállalást nem igénylő kifizetések rendjét, valamint a teljesítésigazolásra, az érvényesítésre és az ellenjegyzésre vonatkozó alapvető szabályokat.


Az utóellenőrzés feltárta, hogy nem működtették megfelelően a pénzügyi folyamatokkal kapcsolatos kontrollokat és a monitoring rendszert, ezen belül nem teljesítették a belső ellenőrzésekkel és a feltárt hiányosságok kezelésével kapcsolatos előírásokat, továbbá nem vezették a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat. A jegyző részben végezte el a köztisztviselők teljesítményértékelését, illetve részben intézkedett a belső ellenőrzés és a kockázatkezelési rendszer jogszabályi előírásoknak megfelelő működtetésére. Nem gondoskodott az információs rendszer kialakításával és a gazdasági események könyvelésével kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek végrehajtásáról sem.