Befejeződött négy önkormányzat utóellenőrzése

2019-02-01 10:00   |   Feltöltötte: Beck Éva

Az Állami Számvevőszék befejezte Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata, Abony Város Önkormányzata, Törökszentmiklós Városi Önkormányzat és Százhalombatta Város Önkormányzata belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének utóellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy Abony Város Önkormányzata és Százhalombatta Város Önkormányzata az intézkedési tervében foglalt feladatok jelentős részét végrehajtotta. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata szabályozottsága és vagyongazdálkodásának szabályozottsága, valamint az integritás szemlélet javult, azonban a pénzügyi gazdálkodás szabályszerűségét biztosító intézkedések elmaradása továbbra is veszélyezteti az elszámoltathatóságot. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat nem biztosította a közpénzekkel és a közvagyonnal való felelős gazdálkodást.

Az Állami Számvevőszék kiemelt figyelmet fordít ellenőrzési megállapításai fokozottabb hasznosulására. A rendszeres utóellenőrzések visszacsatolást adnak mind a döntéshozók, mind az ellenőrzött szervezetek számára, ezáltal hozzájárulnak a szükséges intézkedések tényleges végrehajtásához és a közpénzügyek rendezettségének javulásához.

 

Lezárult Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata utóellenőrzése

 

Alsónémedi nagyközség a Közép-Magyarországi régióban, Pest megyében található. Állandó lakosainak száma 2017. január 1-jén 5265 fő volt.

 

Az Állami Számvevőszék 2016-ban ellenőrizte Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítását és működtetését. Az ennek eredményeként nyilvánosságra hozott számvevőszéki jelentésben megfogalmazott javaslatokra az önkormányzat 25 feladatot határozott meg intézkedési tervében. Az utóellenőrzés célja ezzel összhangban annak értékelése volt, hogy az intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e.

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata az intézkedési tervben szereplő 25 feladatból 16-ot határidőben, kettőt határidőn túl, négyet részben, két feladatot nem hajtott végre, egy feladat nem volt időszerű.

 

 

 

Az önkormányzat módosította az Alsónémedi Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatát. A vagyonnyilatkozat-tételi szabályzatot a képviselő-testület határozatával elfogadta. A jegyző az iratkezelési szabályzatot a jogszabályi előírásoknak megfelelően módosította. Az intézkedések következtében a szabályozottság javult. Az átmenetileg szabad pénzeszközök elhelyezése és elszámolása a jogszabályi előírások szerint történt, ezzel a vagyongazdálkodás szabályozottsága javult. Azonban a pénzügyi gazdálkodás vonatkozásában a szabályszerűséget biztosító intézkedések elmaradása továbbra is veszélyezteti az elszámoltathatóságot. A teljesítési igazolások, érvényesítések gyakorlata nem felelt meg a jogszabályi és az intézkedési tervben foglaltaknak. A számlarendet módosították, de az nem tartalmazta a bizonylati rendet. Az önkormányzat belső ellenőrzési programjai és ellenőrzési jelentései a jogszabályi előírások szerint készültek el. Az intézkedési tervben rögzített feladatok végrehajtásáról a jogszabályi előírások szerinti nyilvántartást vezetették. Az Etikai Kódexet elkészítették, ezzel az integritás szemlélet javult.

 

Az ÁSZ figyelemfelhívó levéllel fordult a polgármesterhez, hogy intézkedjen a jogszabálysértő gyakorlat, az önkormányzat belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének szabályszerűségében és a közpénzekkel történő felelős gazdálkodásban rejlő kockázatok megszüntetése érdekében.

 

Befejeződött Abony Város Önkormányzatának utóellenőrzése

 

Abony Pest megye délkeleti részén helyezkedik el, állandó lakosainak száma 2017. január 1-jén 14 475 fő volt.

 

Abony Város Önkormányzata belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének, valamint egyes befektetési tevékenységeinek ellenőrzését az ÁSZ 2014. január 1-től és 2015. április 30-ig közötti időszakra vonatkozóan végezte el. Az ennek eredményeként nyilvánosságra hozott számvevőszéki jelentésben megfogalmazott javaslatokra az önkormányzat 17 feladatot határozott meg intézkedési tervében. Az utóellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a számvevőszéki jelentés alapján készített intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e.

 

Abony Város Önkormányzata az intézkedési tervében meghatározott 17 feladatból nyolcat határidőben, hármat nem hajtott végre, és hat feladat végrehajtása nem volt időszerű.

 

 

Az önkormányzat az intézkedési tervében meghatározott feladatoknak megfelelően megtette a szükséges munkajogi intézkedéseket az ÁSZ által jelzett hiányosságok vonatkozásában. Továbbá felhívta a feladatellátásért felelősök figyelmét a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos kötelezettségek pontos ellátására, valamint intézkedett a gazdálkodási jogkörök jogszabály szerinti betartásáról. Az integritásszemlélet érvényesítése érdekében gondoskodott az 5 millió forintot elérő értékpapír szerződések adatainak közzétételéről, valamint felhívta a felelősök figyelmét a közzétételi szabályzat pontos alkalmazására. A megtett intézkedések hatására javult a belső kontrollrendszer szabályszerűsége, növelve ezzel az elszámoltathatóságot és átláthatóságot. Az önkormányzat ugyanakkor nem intézkedett a szerződéskötések eljárásrendjének szabályozásáról, a szerződések jogi kontrollját és ellenjegyzését ellátó személyek kijelöléséről, valamint a belső kontroll szabályzat felülvizsgálatáról. A nem végrehajtott feladatok továbbra is kockázatot hordoznak a közpénzek szabályszerű felhasználása szempontjából. Az önkormányzat a jogszabályi előírások ellenére nem vezetett nyilvántartást az intézkedési tervben rögzített feladatok végrehajtásáról.

 

Az ÁSZ figyelemfelhívó levéllel fordult a polgármesterhez a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetése érdekében.

 

Véget ért Törökszentmiklós Városi Önkormányzat utóellenőrzése

 

Törökszentmiklós város az Észak-alföldi Régióban, Jász-Nagykun-Szolnok megyében található, állandó lakosainak száma 2017. január 1-jén 20 073 fő volt.

Az ÁSZ 2016-ban ellenőrizte Törökszentmiklós Városi Önkormányzat belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének megfelelőségét a 2014. január 1. és 2015. április 30. közötti időszakra vonatkozóan, továbbá értékelte a 2011. január 1-jétől 2015. április 30-ig terjedő időszak befektetési döntéseinek, a döntések végrehajtásának és elszámolásának szabályszerűségét is. Az ennek eredményeként nyilvánosságra hozott számvevőszéki jelentésben megfogalmazott javaslatokra az önkormányzat 16 feladatot határozott meg intézkedési tervében. Az utóellenőrzés célja ezzel összhangban annak értékelése volt, hogy az intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e.

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat az intézkedési tervében meghatározott 16 feladatból hatot határidőben, hármat határidőn túl, négyet részben, egyet nem hajtott végre, egy feladat okafogyottá vált, és egy nem volt időszerű.

 

 

A jegyző a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése során feltárt hiányosságokat és szabálytalanságokat nem szüntette meg, a gazdálkodási jogkörök gyakorlása terén megállapított szabálytalan működés megszüntetésére előírt intézkedést nem hajtotta végre és nem intézkedett a befektetések értékének leltárral történő alátámasztásáról. Továbbá a jegyző nem vezette az intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról a jogszabályi előírás szerinti nyilvántartást.

 

Az ÁSZ figyelemfelhívó levéllel fordult a polgármesterhez, hogy intézkedjen a jogszabálysértő gyakorlat, az önkormányzat belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének szabályszerűségében és a közpénzekkel történő felelős gazdálkodásban rejlő kockázatok megszüntetése érdekében.

 

Lezárult Százhalombatta Város Önkormányzata utóellenőrzése

 

Százhalombatta város a Közép-Magyarországi régióban, Pest megyében található. Állandó lakosainak száma 2017. január 1-jén 18 378 fő volt.

 

Az ÁSZ 2016-ban ellenőrizte Százhalombatta Város Önkormányzata belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének megfelelőségét a 2014. január 1. és 2015. április 30. közötti időszakra vonatkozóan, továbbá értékelte a 2011. január 1-jétől 2015. április 30-ig terjedő időszak befektetési döntéseinek, a döntések végrehajtásának és elszámolásának szabályszerűségét is. Az ennek eredményeként nyilvánosságra hozott számvevőszéki jelentésben megfogalmazott javaslatokra az önkormányzat 18 feladatot határozott meg intézkedési tervében. Az utóellenőrzés célja ezzel összhangban annak értékelése volt, hogy az intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e.

 

Százhalombatta Város Önkormányzata az intézkedési tervben meghatározott 18 feladatból nyolcat határidőben, négyet határidőn túl, kettőt részben, hármat nem hajtott végre, egy feladat nem volt időszerű.

 

 

A jegyző az átmenetileg szabad pénzeszközök betétben való elhelyezésének szabályait meghatározta, intézkedett az értékpapír vásárlás előírásoknak megfelelő bizonylatokkal történő alátámasztásáról, a betétlekötések szabályszerű utalványozásáról, ezzel a befektetésekkel kapcsolatos pénzügyi elszámoltathatóság javult. Továbbá intézkedett a befektetett eszközök leltározásáról. Az intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról a jogszabályi előírás szerinti nyilvántartást nem vezette.Az önkormányzat a köztisztviselőkre vonatkozó hivatásetikai eljárás szabályozását elkészítette, ezáltal a szervezet integritásában lévő kockázatok mérséklődtek.

 

Az ÁSZ figyelemfelhívó levéllel fordult a polgármesterhez, hogy intézkedjen a jogszabálysértő gyakorlat, az önkormányzat belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének szabályszerűségében és a közpénzekkel történő felelős gazdálkodásban rejlő kockázatok megszüntetése érdekében.

 

Dr. Benedek Mária

Pető Krisztina

Kakas Sándor

felügyeleti vezető

 

Beck Éva

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály