Az első megyei hatókörű városi múzeum ellenőrzése lezárult

2017-03-20 10:23:52   |   Feltöltötte: Zsigó Éva

A megyei hatókörű városi múzeumok témacsoportos ellenőrzése keretében ellenőrizte a Ferenczy Múzeumot az Állami Számvevőszék. A Ferenczy Múzeum Centrum igazgatója és Szentendre Város Önkormányzatának polgármestere által megküldött intézkedési terveket az Állami Számvevőszék elnöke tudomásul vette.

A megyei határkörű városi múzeumok témacsoportos ellenőrzése keretében értékelésre került 2011-2014. években, hogy a megyei múzeumi rendszer átalakítása, az intézményfenntartói rendszerben végbement változások előkészítése és végrehajtása megalapozottan, szabályszerűen történt-e; a megyei hatókörű városi múzeumok és jogelődjeik pénzügyi- és vagyongazdálkodása, a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése, továbbá az intézményfenntartói feladatok ellátása szabályszerűen történt-e. Mindemellett az ellenőrzés célja volt a múzeumok gazdálkodási folyamataiban az integritási szemlélet érvényesülésének vizsgálata. A megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzéseinek megállapításairól a következő cikkben olvashat.


A Ferenczy Múzeum (továbbiakban Múzeum) ellenőrzésénél az Állami Számvevőszék megállapította, hogy az irányító szervek Múzeumra vonatkozó feladatellátása összességében szabályszerű volt. A 2011/2012-es átszervezés nem felelt meg az előírásoknak; nem volt biztosított az átláthatóság, mert nem csatolták a megállapodáshoz az alapleltárakban és külön nyilvántartásokban számon tartott kulturális javak vagyonleltárát, a vagyoni értékű jogok, szellemi termékek kimutatását és a pénzforgalmi számlaszámokhoz tartozó pénzmaradványok összegét. Azonban a központi alrendszerből önkormányzati alrendszerbe történő átszervezést szabályszerűen hajtották végre.

 


A Múzeumnál az átlátható, elszámoltatható és ellenőrizhető közpénzfelhasználás az irányítási rendszer kialakításánál és a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése, valamint a monitoring és belső ellenőrzési rendszer működtetése a 2013. évet követően történt szabályszerűen. Hiányosság volt többek között a kontrollkörnyezet 2014-es kialakítása során a Múzeum szervezetének egyes szintjei etikai elvárásainak meg nem határozózása, az információs és kommunikációs folyamatok kialakításánál az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat el nem készítése. Továbbá nem gondoskodtak 2012-2014. évek között a külső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek végrehajtásának nyilvántartásáról.


A Múzeum pénzügyi és vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű, hiányosságot tapasztaltunk a Múzeum bevételeinek elszámolása során és a kiadási előirányzatok felhasználásának megfelelőségénél, valamint a vagyontárgyak nyilvántartásánál. Az intézmény pénzügyi egyensúlya az ellenőrzött időszakban nem volt biztosított, de a likviditás javítására a fenntartók intézkedéseket tett. Az ellenőrzött időszakban a költségvetési beszámoló mérlegének leltárral való alátámasztottsága, a mérlegtételek értékelése nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A Múzeum az állományába tartozó kulturális javak kölcsönzése során nem érvényesítette az állományvédelmi követelményeket.


Az ellenőrzés lefolytatása alapján feltárt hibákra vonatkozóan Szentendre Város Önkormányzata polgármesterének és a Ferenczy Múzeum Centrum igazgatójának fogalmazott meg javaslatokat az ÁSZ. Mindkettő megküldött intézkedési terv összhangban áll az ÁSZ jelentés megállapításaival és javaslataival, amelyeket az ÁSZ elnöke tudomásul vett és erről írásban tájékoztatta az intézkedési kötelmüknek eleget tett érintetteket. Ezzel a megyei hatáskörű városi múzeumi ellenőrzések lezárása kezdetét vette.

 

Pető Krisztina
felügyeleti vezető