Az ÁSZ közzétette jelentését az LMP 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenõrzésérõl

2012-02-16 10:13:11
Az LMP gazdálkodásáról csak a számvevõszéki ellenõrzés alapján korrigált beszámolók adnak valós képet.
Az Állami Számvevõszék törvényi felhatalmazás alapján ellenõrizte az LMP 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességét, mivel a Párt a 2010. évi országgyûlési választás elsõ fordulójában elért eredménye alapján rendszeres költségvetési támogatásban részesül.

A Párt a hivatalosan közzétett éves módosított beszámolói alapján 2009-ben 9,9 millió Ft, 2010-ben 279,4 millió Ft bevételrõl adott számot, amelynek 2010 évben 50,0%-a állami költségvetési támogatásból származott. A Párt 2009. és 2010. évi gazdálkodásáról közzétett beszámolók lényeges hibák miatt egyik évben sem mutattak megbízható és valós képet a gazdálkodásról (2009-ben a bevételeknél 99,2%, a kiadásoknál 52,6%, 2010-ben a bevételeknél 3,3% volt az átfogó, lényeges hiba). A Párt a számvevõszéki ellenõrzés által 2009-re és 2010-re feltárt hibákat kijavította, a módosított beszámolókat közzétette. A korrigált beszámolók valós képet adnak a Párt 2009. és 2010. évi bevételeirõl és kiadásairól.

A Számv. tv-ben kötelezõen elõírt teljes körû számviteli szabályozással a Párt 2010. január 1-jétõl rendelkezett. A kiadott számviteli szabályozásban azonban nem rögzítették a Párttörvény szerinti éves beszámoló szerkezetének megfelelõen a beszámoló sorokhoz tartozó fõkönyvi számlákat, nem jelölték ki az egyéb bevételek, mûködési kiadások, az eszközbeszerzések, a politikai tevékenység és az egyéb kiadások kapcsolódó fõkönyvi számláit, nem írták elõ a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelését, könyvelését. A szabályozási hibák egy része összefügg azzal, hogy a Párttörvény 1. sz. melléklete szerinti beszámoló minta a Számv. tv. rendelkezéseivel nem harmonizál, nem felel meg sem a mérleg, sem az eredmény-kimutatás követelményeinek.

A beszámolókban lényeges hibákhoz vezetett, hogy a könyvvezetésben nem érvényesültek a Számv. tv-ben foglalt teljesség, valódiság és következetesség elvei, illetve a bizonylatolás alaki-tartalmi követelményei.

Az adózási, társadalombiztosítási törvényi elõírásoknak a Párt munkáltatói jogkörében 2010. elsõ fél évében nem tett eleget. A megbízási díjakhoz és kifizetõi kötelezettségekhez kapcsolódó adó- és járulék bevallási, befizetési kötelezettségét késedelmesen és tévesen teljesítette. A Párt 2010. év végi adó és járulék hátralékait 2011. szeptember végéig önellenõrzéssel rendezte. A Párt a magán telefonhasználatot kizáró nyilvántartással 2009. és 2010. elsõ félévére nem rendelkezett, a természetbeni juttatásnak minõsülõ magán célú telefon használat után az Szja törvény adófizetési és 2010. január 1-jétõl a Tbj. szerinti járulékfizetési kötelezettségét nem teljesítette, amit az ellenõrzés idõszakában pótolt.

A számviteli és gazdálkodási szabályzatok jagszabályban elõírt határidõn túli elkészítése, hatályba léptetése miatt a vezetõi és munkafolyamatba épített ellenõrzés nem mûködött.

Intézkedési javaslatot tettünk a közigazgatási és igazságügyi miniszternek, hogy kezdeményezze a Párttörvény módosítását annak érdekében, hogy a pártfinanszírozás átláthatósága, a pártok elszámoltathatósága fokozottabban érvényesüljön, figyelemmel a pártok számviteli nyilvántartási és beszámolási rendszerét érintõ ellentmondások feloldására, amelyek a Párttörvény és a Számv. tv. között évek óta fennállnak.

A Párt képviseletére jogosultat felhívtuk, hogy a jövõben tartsa be a beszámoló megjelentetésének törvényes határidejét, módosítsa gazdálkodási sajátosságainak megfelelõen a számviteli szabályozásait, szerezzen érvényt a számviteli elveknek, bizonylati fegyelemnek.

Barta József
ellenõrzésvezetõ